Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 покончить [ru] phát âm покончить 0 bình chọn
04/04/2009 эгоизм [ru] phát âm эгоизм 0 bình chọn
04/04/2009 противоположность [ru] phát âm противоположность 0 bình chọn
04/04/2009 талант [ru] phát âm талант 0 bình chọn
04/04/2009 неудачно [ru] phát âm неудачно 0 bình chọn
04/04/2009 удасться [ru] phát âm удасться 0 bình chọn
04/04/2009 замысел [ru] phát âm замысел 0 bình chọn
04/04/2009 феодализм [ru] phát âm феодализм -1 bình chọn
04/04/2009 туговато [ru] phát âm туговато 0 bình chọn
04/04/2009 джин [ru] phát âm джин 0 bình chọn
04/04/2009 заговорщически [ru] phát âm заговорщически 0 bình chọn
04/04/2009 новоселье [ru] phát âm новоселье 0 bình chọn
04/04/2009 срубить [ru] phát âm срубить 0 bình chọn
04/04/2009 стройные [ru] phát âm стройные 0 bình chọn
04/04/2009 неоспоримое [ru] phát âm неоспоримое 0 bình chọn
04/04/2009 успехи [ru] phát âm успехи -1 bình chọn
04/04/2009 приспосабливаться [ru] phát âm приспосабливаться 0 bình chọn
04/04/2009 превосходство [ru] phát âm превосходство 0 bình chọn
04/04/2009 лучник [ru] phát âm лучник 0 bình chọn
04/04/2009 изобретатель [ru] phát âm изобретатель 0 bình chọn
04/04/2009 лестница [ru] phát âm лестница 0 bình chọn
04/04/2009 нередко [ru] phát âm нередко 0 bình chọn
04/04/2009 горечь [ru] phát âm горечь 0 bình chọn
04/04/2009 происходящее [ru] phát âm происходящее 0 bình chọn
04/04/2009 андроид [ru] phát âm андроид 0 bình chọn
04/04/2009 основы [ru] phát âm основы 0 bình chọn
04/04/2009 становление [ru] phát âm становление 0 bình chọn
04/04/2009 возложить [ru] phát âm возложить 0 bình chọn
04/04/2009 повседневно [ru] phát âm повседневно 0 bình chọn
04/04/2009 размах [ru] phát âm размах 0 bình chọn