Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 широкий [ru] phát âm широкий 0 bình chọn
04/04/2009 подполье [ru] phát âm подполье 0 bình chọn
04/04/2009 взвешивать [ru] phát âm взвешивать 0 bình chọn
04/04/2009 наличие [ru] phát âm наличие 0 bình chọn
04/04/2009 таланты [ru] phát âm таланты 0 bình chọn
04/04/2009 услышанное [ru] phát âm услышанное 0 bình chọn
04/04/2009 врожденный [ru] phát âm врожденный 0 bình chọn
04/04/2009 бессмертие [ru] phát âm бессмертие 0 bình chọn
03/04/2009 надёжнее [ru] phát âm надёжнее 0 bình chọn
03/04/2009 кукурузной [ru] phát âm кукурузной 0 bình chọn
03/04/2009 почерпнутой [ru] phát âm почерпнутой 0 bình chọn
03/04/2009 почерпнет [ru] phát âm почерпнет 0 bình chọn
03/04/2009 встречающаяся [ru] phát âm встречающаяся 0 bình chọn
03/04/2009 ответственной [ru] phát âm ответственной 0 bình chọn
03/04/2009 остроты [ru] phát âm остроты 0 bình chọn
03/04/2009 подвело [ru] phát âm подвело 0 bình chọn
03/04/2009 доверяете [ru] phát âm доверяете 0 bình chọn
03/04/2009 равнозначна [ru] phát âm равнозначна 0 bình chọn
03/04/2009 ставку [ru] phát âm ставку 0 bình chọn
03/04/2009 верную [ru] phát âm верную 0 bình chọn
03/04/2009 возмутило [ru] phát âm возмутило 0 bình chọn
03/04/2009 выполняла [ru] phát âm выполняла 0 bình chọn
03/04/2009 ранящее [ru] phát âm ранящее 0 bình chọn