Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2009 почувствует [ru] phát âm почувствует 0 bình chọn
05/04/2009 осознав [ru] phát âm осознав 0 bình chọn
05/04/2009 оставаясь [ru] phát âm оставаясь 0 bình chọn
05/04/2009 работающей [ru] phát âm работающей 0 bình chọn
05/04/2009 ценную [ru] phát âm ценную 0 bình chọn
05/04/2009 бесспорным [ru] phát âm бесспорным 0 bình chọn
05/04/2009 пробудился [ru] phát âm пробудился 0 bình chọn
05/04/2009 верного [ru] phát âm верного 0 bình chọn
05/04/2009 переходящая [ru] phát âm переходящая 0 bình chọn
05/04/2009 возможностях [ru] phát âm возможностях 0 bình chọn
05/04/2009 моменту [ru] phát âm моменту 0 bình chọn
05/04/2009 запечатлена [ru] phát âm запечатлена 0 bình chọn
05/04/2009 наследственная [ru] phát âm наследственная 0 bình chọn
05/04/2009 пробудились [ru] phát âm пробудились 0 bình chọn
05/04/2009 даре [ru] phát âm даре 0 bình chọn
05/04/2009 храним [ru] phát âm храним 0 bình chọn
05/04/2009 сосуда [ru] phát âm сосуда 0 bình chọn
05/04/2009 перелили [ru] phát âm перелили 0 bình chọn
05/04/2009 возрасте [ru] phát âm возрасте 0 bình chọn
05/04/2009 подлинному [ru] phát âm подлинному 0 bình chọn
05/04/2009 забываете [ru] phát âm забываете 0 bình chọn
05/04/2009 используемое [ru] phát âm используемое 0 bình chọn
05/04/2009 развитое [ru] phát âm развитое 0 bình chọn
05/04/2009 просветите [ru] phát âm просветите 0 bình chọn
05/04/2009 слушающих [ru] phát âm слушающих 0 bình chọn
05/04/2009 открытиям [ru] phát âm открытиям 0 bình chọn
05/04/2009 разрабатываем [ru] phát âm разрабатываем 0 bình chọn
05/04/2009 отправную [ru] phát âm отправную 0 bình chọn
05/04/2009 тамошних [ru] phát âm тамошних 0 bình chọn
05/04/2009 слушанием [ru] phát âm слушанием 0 bình chọn