Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 военный [ru] phát âm военный 0 bình chọn
04/04/2009 торговля [ru] phát âm торговля 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 обнажить [ru] phát âm обнажить 0 bình chọn
04/04/2009 ливень [ru] phát âm ливень 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 президент [ru] phát âm президент 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 отрезок [ru] phát âm отрезок 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 повнимательнее [ru] phát âm повнимательнее 0 bình chọn
04/04/2009 обеих [ru] phát âm обеих 0 bình chọn
04/04/2009 поза [ru] phát âm поза 0 bình chọn
04/04/2009 война [ru] phát âm война -1 bình chọn
04/04/2009 покупать [ru] phát âm покупать 0 bình chọn
04/04/2009 гибель [ru] phát âm гибель 0 bình chọn
04/04/2009 угроза [ru] phát âm угроза 0 bình chọn
04/04/2009 радиоприёмник [ru] phát âm радиоприёмник 0 bình chọn
04/04/2009 дочь [ru] phát âm дочь 0 bình chọn
04/04/2009 качаться [ru] phát âm качаться 0 bình chọn
04/04/2009 прогноз [ru] phát âm прогноз 0 bình chọn
04/04/2009 участь [ru] phát âm участь 0 bình chọn
04/04/2009 школьники [ru] phát âm школьники 0 bình chọn
04/04/2009 суметь [ru] phát âm суметь 0 bình chọn
04/04/2009 оборот [ru] phát âm оборот 0 bình chọn
04/04/2009 девица [ru] phát âm девица 0 bình chọn
04/04/2009 возненавидеть [ru] phát âm возненавидеть 0 bình chọn
04/04/2009 безлюдный [ru] phát âm безлюдный 0 bình chọn
04/04/2009 тщетно [ru] phát âm тщетно 0 bình chọn
04/04/2009 южный [ru] phát âm южный 0 bình chọn
04/04/2009 зеркало [ru] phát âm зеркало 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 лететь [ru] phát âm лететь 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 осваивать [ru] phát âm осваивать 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 бесконечное [ru] phát âm бесконечное 0 bình chọn