Thành viên:

nipo

Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/03/2012 sparti [scn] phát âm sparti 0 bình chọn
01/03/2012 de Nobili [it] phát âm de Nobili 0 bình chọn
01/03/2012 Martin Scorsese [it] phát âm Martin Scorsese 0 bình chọn
01/03/2012 Robert de Nobili [it] phát âm Robert de Nobili 0 bình chọn
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] phát âm Consorzio del Formaggio 0 bình chọn
29/02/2012 spartiri [scn] phát âm spartiri 0 bình chọn
29/02/2012 struppiari [scn] phát âm struppiari 0 bình chọn
29/02/2012 gnutticari [scn] phát âm gnutticari 0 bình chọn
29/02/2012 pici (snc) [scn] phát âm pici (snc) 0 bình chọn
29/02/2012 mussu [scn] phát âm mussu 0 bình chọn
29/02/2012 vuscari [scn] phát âm vuscari 0 bình chọn
29/02/2012 affruntarisi [scn] phát âm affruntarisi 0 bình chọn
29/02/2012 affruntusu [scn] phát âm affruntusu 0 bình chọn
29/02/2012 carusu [scn] phát âm carusu 0 bình chọn
29/02/2012 principiari [scn] phát âm principiari 0 bình chọn
29/02/2012 tila (snc) [scn] phát âm tila (snc) 0 bình chọn
29/02/2012 spurtusari [scn] phát âm spurtusari 0 bình chọn
29/02/2012 rimunnari [scn] phát âm rimunnari 0 bình chọn
29/02/2012 pruvulazzu [scn] phát âm pruvulazzu 0 bình chọn
29/02/2012 cantunera [scn] phát âm cantunera 0 bình chọn
29/02/2012 susirisi [scn] phát âm susirisi 0 bình chọn
29/02/2012 sanari [scn] phát âm sanari 0 bình chọn
29/02/2012 fezza [scn] phát âm fezza 0 bình chọn
29/02/2012 nenti [scn] phát âm nenti 0 bình chọn
29/02/2012 pacinziusu [scn] phát âm pacinziusu 0 bình chọn
29/02/2012 ammucciuni [scn] phát âm ammucciuni 0 bình chọn
29/02/2012 putia [scn] phát âm putia 0 bình chọn
27/02/2012 vastedda [scn] phát âm vastedda 0 bình chọn
27/02/2012 citrignu [scn] phát âm citrignu 0 bình chọn
27/02/2012 dammusu [scn] phát âm dammusu 0 bình chọn