Thành viên:

nipo

Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2012 fetiri [scn] phát âm fetiri 0 bình chọn
27/02/2012 stuppusu [scn] phát âm stuppusu 0 bình chọn
27/02/2012 scassari [scn] phát âm scassari 0 bình chọn
27/02/2012 abbiari [scn] phát âm abbiari 0 bình chọn
27/02/2012 bummuliari [scn] phát âm bummuliari 0 bình chọn
27/02/2012 sancieli [scn] phát âm sancieli 0 bình chọn
27/02/2012 gnegnu [scn] phát âm gnegnu 0 bình chọn
27/02/2012 segghia [scn] phát âm segghia 0 bình chọn
27/02/2012 curcari [scn] phát âm curcari 0 bình chọn
20/02/2012 nzinca [scn] phát âm nzinca 0 bình chọn
20/02/2012 ncignari [scn] phát âm ncignari 0 bình chọn
20/02/2012 varduni [scn] phát âm varduni 0 bình chọn
20/02/2012 siei [scn] phát âm siei 0 bình chọn
20/02/2012 ncinagghia [scn] phát âm ncinagghia 0 bình chọn
20/02/2012 ncimari [scn] phát âm ncimari 0 bình chọn
20/02/2012 munnari [scn] phát âm munnari 0 bình chọn
20/02/2012 sbriula [scn] phát âm sbriula 0 bình chọn
20/02/2012 scaniaturi [scn] phát âm scaniaturi 0 bình chọn
20/02/2012 ncarrunavacchi [scn] phát âm ncarrunavacchi 0 bình chọn
12/02/2012 saittuni [scn] phát âm saittuni 0 bình chọn
12/02/2012 agghiu [scn] phát âm agghiu 0 bình chọn
12/02/2012 cca (avverbiu) [scn] phát âm cca (avverbiu) 0 bình chọn
12/02/2012 cipudda [scn] phát âm cipudda 0 bình chọn
12/02/2012 criesa [scn] phát âm criesa 0 bình chọn
09/02/2012 nciappatu [scn] phát âm nciappatu 0 bình chọn
09/02/2012 scupetta [scn] phát âm scupetta 0 bình chọn
09/02/2012 uddiri [scn] phát âm uddiri 0 bình chọn
09/02/2012 caurara [scn] phát âm caurara 0 bình chọn
09/02/2012 cauriari [scn] phát âm cauriari 0 bình chọn
09/02/2012 cavati [scn] phát âm cavati 0 bình chọn