Thành viên:

nipo

Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 bunaca [scn] phát âm bunaca 0 bình chọn
07/02/2012 bummulu [scn] phát âm bummulu 0 bình chọn
07/02/2012 quartara [scn] phát âm quartara 0 bình chọn
07/02/2012 quartarisi [scn] phát âm quartarisi 0 bình chọn
07/02/2012 Austinu [scn] phát âm Austinu 0 bình chọn
07/02/2012 Nicolò Fiorenza [it] phát âm Nicolò Fiorenza 0 bình chọn
07/02/2012 filmino [it] phát âm filmino 0 bình chọn
07/02/2012 Agata [it] phát âm Agata 0 bình chọn
07/02/2012 basaltico [it] phát âm basaltico 0 bình chọn
07/02/2012 bagnata [it] phát âm bagnata 0 bình chọn
07/02/2012 marrugghiu [scn] phát âm marrugghiu 0 bình chọn
07/02/2012 scaffa [scn] phát âm scaffa 0 bình chọn
07/02/2012 auliva [scn] phát âm auliva 0 bình chọn
07/02/2012 mincia [scn] phát âm mincia 0 bình chọn
07/02/2012 spiriri [scn] phát âm spiriri 0 bình chọn
07/02/2012 nciminata [scn] phát âm nciminata 0 bình chọn
07/02/2012 nciminari [scn] phát âm nciminari 0 bình chọn
07/02/2012 cuddura [scn] phát âm cuddura 0 bình chọn
07/02/2012 scaccia [scn] phát âm scaccia 0 bình chọn
07/02/2012 scacciuni [scn] phát âm scacciuni 0 bình chọn
06/02/2012 cudduredda [scn] phát âm cudduredda 0 bình chọn
06/02/2012 cudduridduzza [scn] phát âm cudduridduzza 0 bình chọn
06/02/2012 acciu [scn] phát âm acciu 0 bình chọn
06/02/2012 munniu [scn] phát âm munniu 0 bình chọn
06/02/2012 sarma (misura) [scn] phát âm sarma (misura) 0 bình chọn
06/02/2012 tumminu [scn] phát âm tumminu 0 bình chọn
06/02/2012 Vartulu [scn] phát âm Vartulu 0 bình chọn
06/02/2012 pitinia [scn] phát âm pitinia 0 bình chọn
06/02/2012 coffa (snc) [scn] phát âm coffa (snc) 0 bình chọn
06/02/2012 tunnina [scn] phát âm tunnina 0 bình chọn