Thành viên:

njim

Đăng ký phát âm của njim

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2013 [wuu] phát âm 扣 0 bình chọn
27/03/2013 [wuu] phát âm 寇 0 bình chọn
27/03/2013 [wuu] phát âm 恢 0 bình chọn
27/03/2013 [wuu] phát âm 復 0 bình chọn
27/03/2013 龍港 [wuu] phát âm 龍港 0 bình chọn
27/03/2013 塘下 [wuu] phát âm 塘下 0 bình chọn
27/03/2013 [wuu] phát âm 堅 0 bình chọn
25/03/2013 下呈村 [wuu] phát âm 下呈村 0 bình chọn
25/03/2013 [wuu] phát âm 伯 0 bình chọn
25/03/2013 任宅村 [wuu] phát âm 任宅村 0 bình chọn
25/03/2013 林山村 [wuu] phát âm 林山村 0 bình chọn
25/03/2013 瓦背頭 [wuu] phát âm 瓦背頭 0 bình chọn
25/03/2013 否得 [wuu] phát âm 否得 0 bình chọn
25/03/2013 許得 [wuu] phát âm 許得 0 bình chọn
25/03/2013 [wuu] phát âm 挈 0 bình chọn
25/03/2013 叶宅村 [wuu] phát âm 叶宅村 0 bình chọn
25/03/2013 后东村 [wuu] phát âm 后东村 0 bình chọn
25/03/2013 杨宅村 [wuu] phát âm 杨宅村 0 bình chọn
25/03/2013 姜宅村 [wuu] phát âm 姜宅村 0 bình chọn
25/03/2013 下章村 [wuu] phát âm 下章村 0 bình chọn
25/03/2013 泊岙村 [wuu] phát âm 泊岙村 0 bình chọn
25/03/2013 每日 [wuu] phát âm 每日 0 bình chọn
05/03/2013 理性 [wuu] phát âm 理性 0 bình chọn
05/03/2013 領地 [wuu] phát âm 領地 0 bình chọn
05/03/2013 粵語 [wuu] phát âm 粵語 -1 bình chọn
05/03/2013 燂茶 [wuu] phát âm 燂茶 0 bình chọn
05/03/2013 冷淡 [wuu] phát âm 冷淡 0 bình chọn
05/03/2013 論理 [wuu] phát âm 論理 0 bình chọn
05/03/2013 漢方 [wuu] phát âm 漢方 0 bình chọn
05/03/2013 [wuu] phát âm 注 0 bình chọn