Thành viên:

noamika

Đăng ký phát âm của noamika

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/01/2013 גָּעָה [he] phát âm גָּעָה 0 bình chọn
26/01/2013 גְּרוּטָאָה [he] phát âm גְּרוּטָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 דָּאָה [he] phát âm דָּאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הֲבָאָה [he] phát âm הֲבָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַבְלָעָה [he] phát âm הַבְלָעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַבָּעָה [he] phát âm הַבָּעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַבְקָעָה [he] phát âm הַבְקָעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַבְרָאָה [he] phát âm הַבְרָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַגְמָאָה [he] phát âm הַגְמָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַגְמָעָה [he] phát âm הַגְמָעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הַגָּעָה [he] phát âm הַגָּעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹדָאָה [he] phát âm הוֹדָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹדָעָה [he] phát âm הוֹדָעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹנָאָה [he] phát âm הוֹנָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹפָעָה [he] phát âm הוֹפָעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹצָאָה [he] phát âm הוֹצָאָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹקָעָה [he] phát âm הוֹקָעָה 0 bình chọn
26/01/2013 הוֹרָאָה [he] phát âm הוֹרָאָה 0 bình chọn
25/01/2013 תקיף [he] phát âm תקיף 0 bình chọn
25/01/2013 מפה לפה [he] phát âm מפה לפה 0 bình chọn
25/01/2013 מפה לאוזן [he] phát âm מפה לאוזן 0 bình chọn
25/01/2013 נדחק [he] phát âm נדחק 0 bình chọn
25/01/2013 בת צחוק [he] phát âm בת צחוק 0 bình chọn
25/01/2013 תנועת נוער [he] phát âm תנועת נוער 0 bình chọn
25/01/2013 שאיפה [he] phát âm שאיפה 0 bình chọn
25/01/2013 גמרא [he] phát âm גמרא 0 bình chọn
25/01/2013 בכל יום [he] phát âm בכל יום 0 bình chọn
25/01/2013 מידותיו [he] phát âm מידותיו 0 bình chọn
25/01/2013 הנהגתו [he] phát âm הנהגתו 0 bình chọn
25/01/2013 המבשרים [he] phát âm המבשרים 0 bình chọn