Thành viên:

nocixema

Đăng ký phát âm của nocixema

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/04/2008 oposición [es] phát âm oposición 1 bình chọn
09/04/2008 música [es] phát âm música 2 bình chọn
09/04/2008 cafeína [es] phát âm cafeína 0 bình chọn
09/04/2008 Salir [es] phát âm Salir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 labios [es] phát âm labios -1 bình chọn
09/04/2008 entretenimiento [es] phát âm entretenimiento 0 bình chọn
09/04/2008 realidad [es] phát âm realidad 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 elasticidad [es] phát âm elasticidad 0 bình chọn
09/04/2008 nuevo [es] phát âm nuevo 0 bình chọn
09/04/2008 inmobiliaria [es] phát âm inmobiliaria 0 bình chọn
09/04/2008 Europa [es] phát âm Europa 0 bình chọn
09/04/2008 rayo [es] phát âm rayo 1 bình chọn
09/04/2008 terraza [es] phát âm terraza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 tormenta [es] phát âm tormenta 0 bình chọn
09/04/2008 jardín [es] phát âm jardín 0 bình chọn
09/04/2008 odiar [es] phát âm odiar 0 bình chọn
09/04/2008 teatro [es] phát âm teatro 0 bình chọn
09/04/2008 críticas [es] phát âm críticas 0 bình chọn
09/04/2008 lentilla [es] phát âm lentilla 0 bình chọn
09/04/2008 gafas [es] phát âm gafas 0 bình chọn
09/04/2008 prisión [es] phát âm prisión 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 expectación [es] phát âm expectación 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 imán [es] phát âm imán 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 cohete [es] phát âm cohete -1 bình chọn
09/04/2008 enchiladas [es] phát âm enchiladas 0 bình chọn
09/04/2008 Oaxaca [es] phát âm Oaxaca 1 bình chọn
09/04/2008 mole [es] phát âm mole 0 bình chọn
09/04/2008 chicharrón [es] phát âm chicharrón 0 bình chọn
09/04/2008 ornitorrinco [es] phát âm ornitorrinco 0 bình chọn
09/04/2008 zócalo [es] phát âm zócalo -1 bình chọn