Thành viên:

nocixema

Đăng ký phát âm của nocixema

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2008 ombligo [es] phát âm ombligo 0 bình chọn
05/04/2008 excremento [es] phát âm excremento 0 bình chọn
05/04/2008 Eduardo [es] phát âm Eduardo 0 bình chọn
05/04/2008 paja [es] phát âm paja 0 bình chọn
05/04/2008 hombrecito [es] phát âm hombrecito 0 bình chọn
05/04/2008 uña [es] phát âm uña 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 montonero [es] phát âm montonero 0 bình chọn
05/04/2008 idiota [es] phát âm idiota 0 bình chọn
05/04/2008 tequila [es] phát âm tequila -2 bình chọn
05/04/2008 cancha [es] phát âm cancha 0 bình chọn
05/04/2008 mosquito [es] phát âm mosquito 0 bình chọn
05/04/2008 página [es] phát âm página 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 ayuda [es] phát âm ayuda 1 bình chọn
05/04/2008 corneta [es] phát âm corneta 0 bình chọn
05/04/2008 dolor [es] phát âm dolor 0 bình chọn
05/04/2008 Lara [es] phát âm Lara 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Alfredo [es] phát âm Alfredo 0 bình chọn
05/04/2008 catalanes [es] phát âm catalanes 0 bình chọn
05/04/2008 burro [es] phát âm burro 0 bình chọn
05/04/2008 gracioso [es] phát âm gracioso 1 bình chọn
05/04/2008 Pantera [es] phát âm Pantera 0 bình chọn