Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/07/2010 hollandsk [da] phát âm hollandsk 0 bình chọn
10/07/2010 hollænder [da] phát âm hollænder 0 bình chọn
10/07/2010 belgisk [da] phát âm belgisk 0 bình chọn
10/07/2010 flamsk [da] phát âm flamsk 0 bình chọn
10/07/2010 færøsk [da] phát âm færøsk 0 bình chọn
10/07/2010 grønlandsk [da] phát âm grønlandsk 0 bình chọn
10/07/2010 amerikansk [da] phát âm amerikansk 0 bình chọn
10/07/2010 amerikaner [da] phát âm amerikaner 0 bình chọn
10/07/2010 canadisk [da] phát âm canadisk 0 bình chọn
10/07/2010 canadier [da] phát âm canadier 0 bình chọn
10/07/2010 italiensk [da] phát âm italiensk 0 bình chọn
10/07/2010 Italiener [da] phát âm Italiener 0 bình chọn
10/07/2010 schweizisk [da] phát âm schweizisk 0 bình chọn
10/07/2010 rætoromansk [da] phát âm rætoromansk 0 bình chọn
10/07/2010 slovensk [da] phát âm slovensk 0 bình chọn
10/07/2010 slovener [da] phát âm slovener 0 bình chọn
10/07/2010 kroatisk [da] phát âm kroatisk 0 bình chọn
10/07/2010 kroat [da] phát âm kroat 0 bình chọn
10/07/2010 græsk [da] phát âm græsk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2010 græker [da] phát âm græker 0 bình chọn
10/07/2010 ukrainsk [da] phát âm ukrainsk 0 bình chọn
10/07/2010 ukrainer [da] phát âm ukrainer 0 bình chọn
10/07/2010 karelsk [da] phát âm karelsk 0 bình chọn
10/07/2010 livisk [da] phát âm livisk 0 bình chọn
10/07/2010 kasjubisk [da] phát âm kasjubisk 0 bình chọn
10/07/2010 sorbisk [da] phát âm sorbisk 0 bình chọn
10/07/2010 tjekkisk [da] phát âm tjekkisk 0 bình chọn
10/07/2010 slovakisk [da] phát âm slovakisk 0 bình chọn
10/07/2010 tjekke [da] phát âm tjekke 0 bình chọn
10/07/2010 rumæner [da] phát âm rumæner 0 bình chọn