BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
07/11/2008
phát âm atkvæðarétt
atkvæðarétt [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm ríkisstjórninni
ríkisstjórninni [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm fundum
fundum [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm ríkisstjórnir
ríkisstjórnir [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm nánast
nánast [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm hafa
hafa [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm ráðherrar
ráðherrar [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm eiga
eiga [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm rjúfa
rjúfa [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm Sturla Böðvarsson
Sturla Böðvarsson [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm Fjölnir
Fjölnir [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm kirkja
kirkja [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm Gylfi Einarsson
Gylfi Einarsson [is] 0 bình chọn
07/11/2008
phát âm samfélag
samfélag [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm þjónustumiðstöð
þjónustumiðstöð [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Súðavíkurhreppur
Súðavíkurhreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Eyjafjarðarsveit
Eyjafjarðarsveit [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Tjörneshreppur
Tjörneshreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Mosfellsbær
Mosfellsbær [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Vigdís Finnbogadóttir
Vigdís Finnbogadóttir [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Vopnafjarðarhreppur
Vopnafjarðarhreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Snæfellsbær
Snæfellsbær [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Árborg
Árborg [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Dalabyggð
Dalabyggð [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Grímseyjarhreppur
Grímseyjarhreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Skagabyggð
Skagabyggð [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Bæjarhreppur
Bæjarhreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Árneshreppur
Árneshreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Skaftárhreppur
Skaftárhreppur [is] 0 bình chọn
25/07/2008
phát âm Húnavatnshreppur
Húnavatnshreppur [is] 0 bình chọn