Thành viên:

omofca

Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2012 betacyanin [en] phát âm betacyanin 0 bình chọn
08/06/2012 midazolam [en] phát âm midazolam 0 bình chọn
08/06/2012 oxycodone [en] phát âm oxycodone 0 bình chọn
08/06/2012 amphetamine [en] phát âm amphetamine 0 bình chọn
08/06/2012 promethazine [en] phát âm promethazine 0 bình chọn
08/06/2012 vehement [en] phát âm vehement 0 bình chọn
02/06/2012 diphenhydramine [en] phát âm diphenhydramine 0 bình chọn
30/05/2012 economics [en] phát âm economics 0 bình chọn
30/05/2012 countenance [en] phát âm countenance 1 bình chọn
30/05/2012 conciliate [en] phát âm conciliate 2 bình chọn
30/05/2012 brigadier [en] phát âm brigadier 0 bình chọn
30/05/2012 drearily [en] phát âm drearily 0 bình chọn
30/05/2012 reverberation [en] phát âm reverberation 1 bình chọn
30/05/2012 laggard [en] phát âm laggard 0 bình chọn
30/05/2012 retribution [en] phát âm retribution 0 bình chọn
30/05/2012 pompous [en] phát âm pompous 1 bình chọn
30/05/2012 melancholy [en] phát âm melancholy 0 bình chọn
30/05/2012 sexy [en] phát âm sexy 0 bình chọn
30/05/2012 illuminati [en] phát âm illuminati -1 bình chọn
30/05/2012 draught [en] phát âm draught 1 bình chọn
30/05/2012 languor [en] phát âm languor 0 bình chọn
30/05/2012 souse [en] phát âm souse 1 bình chọn
30/05/2012 debauch [en] phát âm debauch 1 bình chọn
30/05/2012 colloquialism [en] phát âm colloquialism 0 bình chọn
30/05/2012 ethereal [en] phát âm ethereal 0 bình chọn
30/05/2012 phosphorescent [en] phát âm phosphorescent 0 bình chọn
30/05/2012 gamin [en] phát âm gamin 0 bình chọn
30/05/2012 dysuria [en] phát âm dysuria 0 bình chọn
30/05/2012 gesticulate [en] phát âm gesticulate 0 bình chọn
30/05/2012 adroitly [en] phát âm adroitly 0 bình chọn