Thành viên:

pacproduct

Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/11/2014 bonne continuation [fr] phát âm bonne continuation 1 bình chọn
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] phát âm clavier d'ordinateur 0 bình chọn
23/11/2014 attitude volontariste [fr] phát âm attitude volontariste 0 bình chọn
23/11/2014 esprit ouvert [fr] phát âm esprit ouvert 0 bình chọn
23/11/2014 becquée [fr] phát âm becquée 0 bình chọn
26/10/2014 savoureuses [fr] phát âm savoureuses 0 bình chọn
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] phát âm Qu'en dites vous 0 bình chọn
18/05/2014 commandent [fr] phát âm commandent 0 bình chọn
18/05/2014 commences [fr] phát âm commences 0 bình chọn
18/05/2014 commencez [fr] phát âm commencez 0 bình chọn
18/05/2014 séchées [fr] phát âm séchées 0 bình chọn
18/05/2014 sèche-toi [fr] phát âm sèche-toi 0 bình chọn
18/05/2014 réagissez [fr] phát âm réagissez 0 bình chọn
18/05/2014 apaise [fr] phát âm apaise 0 bình chọn
18/05/2014 non gras [fr] phát âm non gras 0 bình chọn
18/05/2014 non collant [fr] phát âm non collant 0 bình chọn
18/05/2014 guitares [fr] phát âm guitares 0 bình chọn
18/05/2014 le renard [fr] phát âm le renard 0 bình chọn
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] phát âm Cabécou du Périgord 0 bình chọn
26/11/2013 Monsieur [fr] phát âm Monsieur 0 bình chọn
26/11/2013 mille [fr] phát âm mille 3 bình chọn
26/11/2013 ville [fr] phát âm ville -1 bình chọn
26/11/2013 tranquille [fr] phát âm tranquille 0 bình chọn
26/11/2013 nous faisons [fr] phát âm nous faisons 2 bình chọn
26/11/2013 lys [fr] phát âm lys 0 bình chọn
26/11/2013 granit [fr] phát âm granit 0 bình chọn
26/11/2013 climat [fr] phát âm climat 0 bình chọn
26/11/2013 trop [fr] phát âm trop 0 bình chọn
26/11/2013 gentil [fr] phát âm gentil 4 bình chọn
26/11/2013 femme [fr] phát âm femme -1 bình chọn