Thành viên:

pacproduct

Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/07/2013 piégée [fr] phát âm piégée 0 bình chọn
21/07/2013 l'attentat [fr] phát âm l'attentat 0 bình chọn
21/07/2013 consortiums [fr] phát âm consortiums 0 bình chọn
21/07/2013 l’outil [fr] phát âm l’outil 1 bình chọn
21/07/2013 d'outil [fr] phát âm d'outil 1 bình chọn
21/07/2013 l'arrivé [fr] phát âm l'arrivé 0 bình chọn
21/07/2013 cries [fr] phát âm cries 0 bình chọn
21/07/2013 mobiliers [fr] phát âm mobiliers 0 bình chọn
21/07/2013 endommagés [fr] phát âm endommagés 0 bình chọn
21/07/2013 répertoires [fr] phát âm répertoires 0 bình chọn
21/07/2013 l’étendue [fr] phát âm l’étendue 0 bình chọn
21/07/2013 d’étendue [fr] phát âm d’étendue 0 bình chọn
21/07/2013 d'étendues [fr] phát âm d'étendues 0 bình chọn
21/07/2013 conviviaux [fr] phát âm conviviaux 0 bình chọn
21/07/2013 d'infos [fr] phát âm d'infos 0 bình chọn
21/07/2013 violée [fr] phát âm violée 0 bình chọn
21/07/2013 reportez-vous [fr] phát âm reportez-vous 0 bình chọn
21/07/2013 La Nouvelle-Orléans [fr] phát âm La Nouvelle-Orléans 0 bình chọn
21/07/2013 abdiqué [fr] phát âm abdiqué 0 bình chọn
20/07/2013 Toulouse [fr] phát âm Toulouse 0 bình chọn
20/07/2013 allumé [fr] phát âm allumé 0 bình chọn
20/07/2013 d'émouvants [fr] phát âm d'émouvants 0 bình chọn
20/07/2013 d'imitations [fr] phát âm d'imitations 0 bình chọn
20/07/2013 devrez [fr] phát âm devrez 1 bình chọn
20/07/2013 activez [fr] phát âm activez 0 bình chọn
20/07/2013 prévoyez [fr] phát âm prévoyez 0 bình chọn
20/07/2013 casse-cou [fr] phát âm casse-cou 0 bình chọn
20/07/2013 certains établissements [fr] phát âm certains établissements 0 bình chọn
20/07/2013 rallumassions [fr] phát âm rallumassions 0 bình chọn
20/07/2013 s'affiche [fr] phát âm s'affiche 0 bình chọn