Thành viên:

pacproduct

Đăng ký phát âm của pacproduct

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/07/2013 activé [fr] phát âm activé 0 bình chọn
20/07/2013 messages [fr] phát âm messages 0 bình chọn
20/07/2013 d'erreurs [fr] phát âm d'erreurs 0 bình chọn
20/07/2013 code PUK [fr] phát âm code PUK 0 bình chọn
20/07/2013 tapez [fr] phát âm tapez 0 bình chọn
20/07/2013 débloquez [fr] phát âm débloquez 0 bình chọn
20/07/2013 d'insertions [fr] phát âm d'insertions 0 bình chọn
20/07/2013 recommencez [fr] phát âm recommencez 0 bình chọn
20/07/2013 d’éloges [fr] phát âm d’éloges 0 bình chọn
20/07/2013 l'éloge [fr] phát âm l'éloge 0 bình chọn
19/07/2013 Il est midi [fr] phát âm Il est midi 0 bình chọn
05/07/2013 trucmuche [fr] phát âm trucmuche 0 bình chọn
05/07/2013 huître [fr] phát âm huître 2 bình chọn
05/07/2013 sax [fr] phát âm sax 0 bình chọn
04/07/2013 corsé [fr] phát âm corsé 0 bình chọn
04/07/2013 c'est ta sœur [fr] phát âm c'est ta sœur 0 bình chọn
04/07/2013 c'est ici [fr] phát âm c'est ici 0 bình chọn
04/07/2013 c'est la-bas [fr] phát âm c'est la-bas 0 bình chọn
04/07/2013 C'est fini [fr] phát âm C'est fini 0 bình chọn
04/07/2013 vrai ou faux [fr] phát âm vrai ou faux 0 bình chọn
04/07/2013 gai comme un croque-mort [fr] phát âm gai comme un croque-mort 1 bình chọn
04/07/2013 c'est sûr [fr] phát âm c'est sûr 0 bình chọn
04/07/2013 peut-on y entrer ? [fr] phát âm peut-on y entrer ? 0 bình chọn
04/07/2013 l'escalier [fr] phát âm l'escalier 1 bình chọn
04/07/2013 terreaux [fr] phát âm terreaux 0 bình chọn
04/07/2013 les jeux de l'exclusion [fr] phát âm les jeux de l'exclusion 0 bình chọn
02/07/2013 Roissybus [fr] phát âm Roissybus 0 bình chọn
02/07/2013 chargeur sur pneus [fr] phát âm chargeur sur pneus 0 bình chọn
02/07/2013 nichon [fr] phát âm nichon 0 bình chọn
02/07/2013 CloneZilla [fr] phát âm CloneZilla 0 bình chọn