Thành viên:

pallino

Đăng ký phát âm của pallino

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/03/2014 chi [lmo] phát âm chi 0 bình chọn
08/03/2014 scritur [lmo] phát âm scritur 0 bình chọn
08/03/2014 creadüra [lmo] phát âm creadüra 0 bình chọn
08/03/2014 nasiunàl [lmo] phát âm nasiunàl 0 bình chọn
08/03/2014 Lumbardéa [lmo] phát âm Lumbardéa 0 bình chọn
08/03/2014 cache-col [it] phát âm cache-col 0 bình chọn
08/03/2014 plastica [lmo] phát âm plastica 0 bình chọn
08/03/2014 bisson [lmo] phát âm bisson 0 bình chọn
08/03/2014 buscion [lmo] phát âm buscion 0 bình chọn
08/03/2014 pulìtica [lmo] phát âm pulìtica 0 bình chọn
08/03/2014 matocc [lmo] phát âm matocc 0 bình chọn
08/03/2014 trist [lmo] phát âm trist 0 bình chọn
08/03/2014 tirabuscion [lmo] phát âm tirabuscion 0 bình chọn
08/03/2014 cavei [lmo] phát âm cavei 0 bình chọn
08/03/2014 piscinina [lmo] phát âm piscinina 0 bình chọn
08/03/2014 rotamatt [lmo] phát âm rotamatt 0 bình chọn
08/03/2014 rattin [lmo] phát âm rattin 0 bình chọn
08/03/2014 morigeu [lmo] phát âm morigeu 0 bình chọn
08/03/2014 rasignà [lmo] phát âm rasignà 0 bình chọn
08/03/2014 ciocc [lmo] phát âm ciocc 0 bình chọn
08/03/2014 gatt [lmo] phát âm gatt 0 bình chọn
08/03/2014 alora [lmo] phát âm alora 0 bình chọn
08/03/2014 lit [lmo] phát âm lit 0 bình chọn
08/03/2014 fuma [lmo] phát âm fuma 0 bình chọn
08/03/2014 mameta [lmo] phát âm mameta 0 bình chọn
08/03/2014 maester [lmo] phát âm maester 0 bình chọn
08/03/2014 tosaneta [lmo] phát âm tosaneta 0 bình chọn
08/03/2014 rebambìi [lmo] phát âm rebambìi 0 bình chọn
08/03/2014 negott [lmo] phát âm negott 0 bình chọn
08/03/2014 pampalùga [lmo] phát âm pampalùga 0 bình chọn