Thành viên:

panda01

Đăng ký phát âm của panda01

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2013 allergologue [fr] phát âm allergologue 0 bình chọn
06/08/2013 antivénéneux [fr] phát âm antivénéneux 0 bình chọn
06/08/2013 arthroscopie [fr] phát âm arthroscopie 0 bình chọn
06/08/2013 astreignant [fr] phát âm astreignant 0 bình chọn
06/08/2013 manquera [fr] phát âm manquera 1 bình chọn
06/08/2013 assiégeant [fr] phát âm assiégeant 0 bình chọn
06/08/2013 astreinte [fr] phát âm astreinte 0 bình chọn
03/08/2013 aromathérapie [fr] phát âm aromathérapie 0 bình chọn
03/08/2013 arrière-gorge [fr] phát âm arrière-gorge 1 bình chọn
03/08/2013 audioconférence [fr] phát âm audioconférence 0 bình chọn
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] phát âm arrière-grand-père 1 bình chọn
03/08/2013 autarcie [fr] phát âm autarcie 0 bình chọn
03/08/2013 avant-veille [fr] phát âm avant-veille 1 bình chọn
03/08/2013 épanouisse [fr] phát âm épanouisse 0 bình chọn
03/08/2013 autosubsistance [fr] phát âm autosubsistance 0 bình chọn
02/08/2013 l'intérieur [fr] phát âm l'intérieur 1 bình chọn
02/08/2013 métaphysiciens [fr] phát âm métaphysiciens 0 bình chọn
02/08/2013 préconisait [fr] phát âm préconisait 0 bình chọn
02/08/2013 reprennent [fr] phát âm reprennent 0 bình chọn
02/08/2013 des industries [fr] phát âm des industries 0 bình chọn
02/08/2013 inflammatoire [fr] phát âm inflammatoire 0 bình chọn
02/08/2013 amniotique [fr] phát âm amniotique 0 bình chọn
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] phát âm d'ostéopathie 0 bình chọn
02/08/2013 brièveté [fr] phát âm brièveté 0 bình chọn
02/08/2013 bénins [fr] phát âm bénins 0 bình chọn
02/08/2013 analeptique [fr] phát âm analeptique 0 bình chọn
02/08/2013 enthousiasmes [fr] phát âm enthousiasmes 0 bình chọn
02/08/2013 musculosquelettique [fr] phát âm musculosquelettique 0 bình chọn
02/08/2013 l'allaitement [fr] phát âm l'allaitement 0 bình chọn
02/08/2013 antidiphtérique [fr] phát âm antidiphtérique 0 bình chọn