Thành viên:

patriciacuatro

Đăng ký phát âm của patriciacuatro

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/04/2012 fatigando [es] phát âm fatigando 0 bình chọn
16/04/2012 concediendo [es] phát âm concediendo 0 bình chọn
16/04/2012 evaluador [es] phát âm evaluador 0 bình chọn
16/04/2012 San Salvador de Jujuy [es] phát âm San Salvador de Jujuy 0 bình chọn
16/04/2012 arbitrado [es] phát âm arbitrado 0 bình chọn
16/04/2012 juzgarse [es] phát âm juzgarse 0 bình chọn
16/04/2012 chocolatina [es] phát âm chocolatina 0 bình chọn
16/04/2012 cigarrería [es] phát âm cigarrería 0 bình chọn
16/04/2012 churrero [es] phát âm churrero 0 bình chọn
16/04/2012 currusco [es] phát âm currusco 0 bình chọn
16/04/2012 circunciso [es] phát âm circunciso 0 bình chọn
16/04/2012 cimbel [es] phát âm cimbel 0 bình chọn
16/04/2012 chollazo [es] phát âm chollazo 0 bình chọn
16/04/2012 cinabrio [es] phát âm cinabrio 0 bình chọn
16/04/2012 cincelada [es] phát âm cincelada 0 bình chọn
16/04/2012 cinturilla [es] phát âm cinturilla 0 bình chọn
16/04/2012 yedra [es] phát âm yedra 0 bình chọn
16/04/2012 arras [es] phát âm arras 1 bình chọn
16/04/2012 labiodental [es] phát âm labiodental 0 bình chọn
16/04/2012 balompédica [es] phát âm balompédica 0 bình chọn
16/04/2012 geomática [es] phát âm geomática 0 bình chọn
16/04/2012 zampuzar [es] phát âm zampuzar 0 bình chọn
16/04/2012 bordado [es] phát âm bordado 0 bình chọn
16/04/2012 férula [es] phát âm férula 0 bình chọn
16/04/2012 gonococo [es] phát âm gonococo 0 bình chọn
16/04/2012 geométrica [es] phát âm geométrica 0 bình chọn
16/04/2012 engranajes [es] phát âm engranajes 0 bình chọn
16/04/2012 meningococo [es] phát âm meningococo 0 bình chọn
16/04/2012 deshilado [es] phát âm deshilado 0 bình chọn
16/04/2012 borrelia [es] phát âm borrelia 0 bình chọn