Thành viên:

paulzag

Đăng ký phát âm của paulzag

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2018 integrin-mediated [en] phát âm integrin-mediated 0 bình chọn
16/01/2018 laggier [en] phát âm laggier 0 bình chọn
16/01/2018 laggiest [en] phát âm laggiest 1 bình chọn
16/01/2018 wallaby [en] phát âm wallaby 0 bình chọn
04/07/2015 trite [en] phát âm trite 0 bình chọn
04/07/2015 jugs [en] phát âm jugs 0 bình chọn
04/07/2015 receipt [en] phát âm receipt 2 bình chọn
04/07/2015 jingoist [en] phát âm jingoist 0 bình chọn
13/06/2011 Wyongah [en] phát âm Wyongah 0 bình chọn
13/06/2011 Yarramalong [en] phát âm Yarramalong 0 bình chọn
15/05/2009 disuse [en] phát âm disuse 0 bình chọn
15/05/2009 crikey [en] phát âm crikey 2 bình chọn
15/05/2009 expatriate [en] phát âm expatriate 0 bình chọn
13/05/2009 mercenary [en] phát âm mercenary 0 bình chọn
13/05/2009 licensed [en] phát âm licensed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2009 her [en] phát âm her 1 bình chọn
13/05/2009 bitten [en] phát âm bitten 4 bình chọn
13/05/2009 whirlwind [en] phát âm whirlwind 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2009 Terence [en] phát âm Terence 0 bình chọn
13/05/2009 hallowed [en] phát âm hallowed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2009 yawning [en] phát âm yawning 0 bình chọn
13/05/2009 Carlo [en] phát âm Carlo 0 bình chọn
13/05/2009 ware [en] phát âm ware 0 bình chọn
13/05/2009 Simpson [en] phát âm Simpson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2009 vested [en] phát âm vested 0 bình chọn
13/05/2009 toleration [en] phát âm toleration 0 bình chọn
13/05/2009 speck [en] phát âm speck 0 bình chọn
13/05/2009 Bennett [en] phát âm Bennett 0 bình chọn
13/05/2009 reserves [en] phát âm reserves 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2009 lamentable [en] phát âm lamentable 0 bình chọn