Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/11/2018 elding [sv] phát âm elding 0 bình chọn
07/11/2018 sessil [sv] phát âm sessil 0 bình chọn
06/11/2018 upphämtad [sv] phát âm upphämtad 0 bình chọn
06/11/2018 inhämtade [sv] phát âm inhämtade 0 bình chọn
06/11/2018 inhämtat [sv] phát âm inhämtat 0 bình chọn
06/11/2018 inhämtad [sv] phát âm inhämtad 0 bình chọn
06/11/2018 upphämta [sv] phát âm upphämta 0 bình chọn
06/11/2018 upphämtar [sv] phát âm upphämtar 0 bình chọn
06/11/2018 upphämtade [sv] phát âm upphämtade 0 bình chọn
06/11/2018 upphämtat [sv] phát âm upphämtat 0 bình chọn
06/11/2018 uthämta [sv] phát âm uthämta 0 bình chọn
06/11/2018 uthämtar [sv] phát âm uthämtar 0 bình chọn
06/11/2018 uthämtade [sv] phát âm uthämtade 0 bình chọn
06/11/2018 uthämtat [sv] phát âm uthämtat 0 bình chọn
06/11/2018 uthämtad [sv] phát âm uthämtad 0 bình chọn
06/11/2018 hämtad [sv] phát âm hämtad 0 bình chọn
06/11/2018 avhämtar [sv] phát âm avhämtar 0 bình chọn
06/11/2018 avhämtade [sv] phát âm avhämtade 0 bình chọn
06/11/2018 avhämtat [sv] phát âm avhämtat 0 bình chọn
06/11/2018 avhämtad [sv] phát âm avhämtad 0 bình chọn
01/11/2018 pågöt [sv] phát âm pågöt 0 bình chọn
01/11/2018 pågjutit [sv] phát âm pågjutit 0 bình chọn
01/11/2018 pågjuten [sv] phát âm pågjuten 0 bình chọn
01/11/2018 pågjutet [sv] phát âm pågjutet 0 bình chọn
01/11/2018 pågjutna [sv] phát âm pågjutna 0 bình chọn
01/11/2018 avgjutit [sv] phát âm avgjutit 0 bình chọn
01/11/2018 avgjuten [sv] phát âm avgjuten 0 bình chọn
01/11/2018 avgjutet [sv] phát âm avgjutet 0 bình chọn
01/11/2018 avgjutna [sv] phát âm avgjutna 0 bình chọn
01/11/2018 pågjuta [sv] phát âm pågjuta 0 bình chọn