Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2019 griot [sv] phát âm griot 0 bình chọn
23/05/2019 listeria [sv] phát âm listeria 0 bình chọn
21/05/2019 ozonskikt [sv] phát âm ozonskikt 0 bình chọn
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] phát âm Fridleiv Ragnarsson 0 bình chọn
21/05/2019 sololjan [sv] phát âm sololjan 0 bình chọn
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] phát âm redskapsgymnastik 0 bình chọn
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] phát âm guldmedaljörer 0 bình chọn
21/05/2019 skullbroar [sv] phát âm skullbroar 0 bình chọn
21/05/2019 vamptyp [sv] phát âm vamptyp 0 bình chọn
21/05/2019 vamptyperna [sv] phát âm vamptyperna 0 bình chọn
21/05/2019 vamptypen [sv] phát âm vamptypen 0 bình chọn
21/05/2019 ängsbräsma [sv] phát âm ängsbräsma 0 bình chọn
21/05/2019 Saipan [sv] phát âm Saipan 0 bình chọn
21/05/2019 lidret [sv] phát âm lidret 0 bình chọn
21/05/2019 vamptyper [sv] phát âm vamptyper 0 bình chọn
21/05/2019 Ludvig Igra [sv] phát âm Ludvig Igra 0 bình chọn
21/05/2019 Tudela [sv] phát âm Tudela 0 bình chọn
21/05/2019 sladdrar [sv] phát âm sladdrar 0 bình chọn
21/05/2019 sladdra [sv] phát âm sladdra 0 bình chọn
21/05/2019 domestik [sv] phát âm domestik 0 bình chọn
21/05/2019 gelatiniserad [sv] phát âm gelatiniserad 0 bình chọn
21/05/2019 okänslighet [sv] phát âm okänslighet 0 bình chọn
21/05/2019 svinhus [sv] phát âm svinhus 0 bình chọn
21/05/2019 kvällnar [sv] phát âm kvällnar 0 bình chọn
21/05/2019 svinkätte [sv] phát âm svinkätte 0 bình chọn
21/05/2019 förindustriell [sv] phát âm förindustriell 0 bình chọn
21/05/2019 övningarna [sv] phát âm övningarna 0 bình chọn
21/05/2019 Burton [sv] phát âm Burton 0 bình chọn
21/05/2019 kustlabb [sv] phát âm kustlabb 0 bình chọn
21/05/2019 undulaten [sv] phát âm undulaten 0 bình chọn