Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2018 omgjutit [sv] phát âm omgjutit 0 bình chọn
01/11/2018 omgjutna [sv] phát âm omgjutna 0 bình chọn
01/11/2018 begjuter [sv] phát âm begjuter 0 bình chọn
01/11/2018 begjuta [sv] phát âm begjuta 0 bình chọn
01/11/2018 gjutna [sv] phát âm gjutna 0 bình chọn
01/11/2018 gjutet [sv] phát âm gjutet 0 bình chọn
01/11/2018 gjuten [sv] phát âm gjuten 0 bình chọn
01/11/2018 omgjuta [sv] phát âm omgjuta 0 bình chọn
01/11/2018 begjutna [sv] phát âm begjutna 0 bình chọn
01/11/2018 begjutet [sv] phát âm begjutet 0 bình chọn
01/11/2018 begjuten [sv] phát âm begjuten 0 bình chọn
01/11/2018 begjutit [sv] phát âm begjutit 0 bình chọn
01/11/2018 begöt [sv] phát âm begöt 0 bình chọn
01/11/2018 omgjutet [sv] phát âm omgjutet 0 bình chọn
01/11/2018 omgjuten [sv] phát âm omgjuten 0 bình chọn
01/11/2018 cellofan [sv] phát âm cellofan 0 bình chọn
01/11/2018 omgöt [sv] phát âm omgöt 0 bình chọn
01/11/2018 omgjuter [sv] phát âm omgjuter 0 bình chọn
01/11/2018 ingjutna [sv] phát âm ingjutna 0 bình chọn
01/11/2018 ingjutet [sv] phát âm ingjutet 0 bình chọn
01/11/2018 ingjuten [sv] phát âm ingjuten 0 bình chọn
01/11/2018 ingjutit [sv] phát âm ingjutit 0 bình chọn
01/11/2018 ingjuter [sv] phát âm ingjuter 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjutet [sv] phát âm hopgjutet 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjuten [sv] phát âm hopgjuten 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjutit [sv] phát âm hopgjutit 0 bình chọn
01/11/2018 hopgöt [sv] phát âm hopgöt 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjuter [sv] phát âm hopgjuter 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjuta [sv] phát âm hopgjuta 0 bình chọn
01/11/2018 övergjutit [sv] phát âm övergjutit 0 bình chọn