Thành viên:

pernys32

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2019 hämsko [sv] phát âm hämsko 0 bình chọn
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] phát âm Kristoffer Axén 0 bình chọn
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] phát âm Nygårds Karin Bengtsson 0 bình chọn
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] phát âm Pelle Perlefelt 0 bình chọn
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] phát âm Ulrika Wärmling 0 bình chọn
21/05/2019 glosorna [sv] phát âm glosorna 0 bình chọn
21/05/2019 glosor [sv] phát âm glosor 0 bình chọn
21/05/2019 spökröst [sv] phát âm spökröst 0 bình chọn
21/05/2019 rhotacism [sv] phát âm rhotacism 0 bình chọn
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] phát âm Karl-Mikael Syding 0 bình chọn
21/05/2019 Folke Tersman [sv] phát âm Folke Tersman 0 bình chọn
21/05/2019 Ubuntu [sv] phát âm Ubuntu 0 bình chọn
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] phát âm feldiagnostiserad 0 bình chọn
21/05/2019 lanugo [sv] phát âm lanugo 0 bình chọn
21/05/2019 kakelfog [sv] phát âm kakelfog 0 bình chọn
14/05/2019 gelatinisering [sv] phát âm gelatinisering 0 bình chọn
05/05/2019 Skogbacka [sv] phát âm Skogbacka 0 bình chọn
05/05/2019 delskåra [sv] phát âm delskåra 0 bình chọn
05/05/2019 brytskåra [sv] phát âm brytskåra 0 bình chọn
05/05/2019 konfusorisk [sv] phát âm konfusorisk 0 bình chọn
05/05/2019 näspetning [sv] phát âm näspetning 0 bình chọn
05/05/2019 behövlig [sv] phát âm behövlig 0 bình chọn
03/05/2019 Herodotos [sv] phát âm Herodotos 0 bình chọn
03/05/2019 guaifenesin [sv] phát âm guaifenesin 0 bình chọn
03/05/2019 rollkonflikt [sv] phát âm rollkonflikt 0 bình chọn
01/05/2019 utjämning [sv] phát âm utjämning 0 bình chọn
01/05/2019 Moshultamåla [sv] phát âm Moshultamåla 0 bình chọn
01/05/2019 David Dencik [sv] phát âm David Dencik 0 bình chọn
01/05/2019 hybridisering [sv] phát âm hybridisering 0 bình chọn
01/05/2019 Godby [sv] phát âm Godby 0 bình chọn