Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2019 vojvod [sv] phát âm vojvod 0 bình chọn
18/04/2019 storbildsskärm [sv] phát âm storbildsskärm 0 bình chọn
18/04/2019 taggstråle [sv] phát âm taggstråle 0 bình chọn
18/04/2019 taggstrålarna [sv] phát âm taggstrålarna 0 bình chọn
18/04/2019 taggstrålar [sv] phát âm taggstrålar 0 bình chọn
18/04/2019 taggstrålen [sv] phát âm taggstrålen 0 bình chọn
18/04/2019 fanstrålen [sv] phát âm fanstrålen 0 bình chọn
18/04/2019 fanstrålarna [sv] phát âm fanstrålarna 0 bình chọn
18/04/2019 fanstrålar [sv] phát âm fanstrålar 0 bình chọn
18/04/2019 bannstrålarna [sv] phát âm bannstrålarna 0 bình chọn
18/04/2019 bannstrålar [sv] phát âm bannstrålar 0 bình chọn
18/04/2019 bannstrålen [sv] phát âm bannstrålen 0 bình chọn
18/04/2019 bannstråle [sv] phát âm bannstråle 0 bình chọn
18/04/2019 cornichons [sv] phát âm cornichons 0 bình chọn
18/04/2019 lövräfsa [sv] phát âm lövräfsa 0 bình chọn
18/04/2019 Viskastigen [sv] phát âm Viskastigen 0 bình chọn
18/04/2019 sektioner [sv] phát âm sektioner 0 bình chọn
18/04/2019 bygglovsfri [sv] phát âm bygglovsfri 0 bình chọn
18/04/2019 grensax [sv] phát âm grensax 0 bình chọn
18/04/2019 roskratta [sv] phát âm roskratta 0 bình chọn
18/04/2019 skänkel [sv] phát âm skänkel 0 bình chọn
18/04/2019 Sottern [sv] phát âm Sottern 0 bình chọn
18/04/2019 öluffa [sv] phát âm öluffa 0 bình chọn
18/04/2019 inropade [sv] phát âm inropade 0 bình chọn
18/04/2019 Bosarp [sv] phát âm Bosarp 0 bình chọn
18/04/2019 Åraslöv [sv] phát âm Åraslöv 0 bình chọn
18/04/2019 softade [sv] phát âm softade 0 bình chọn
18/04/2019 skö [sv] phát âm skö 0 bình chọn
18/04/2019 vinterbona [sv] phát âm vinterbona 0 bình chọn
18/04/2019 glesripsmatta [sv] phát âm glesripsmatta 0 bình chọn