Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/08/2018 Daniel Egnéus [sv] phát âm Daniel Egnéus 0 bình chọn
18/08/2018 kallbänk [sv] phát âm kallbänk 0 bình chọn
18/08/2018 skärra upp [sv] phát âm skärra upp 0 bình chọn
18/08/2018 gå bet [sv] phát âm gå bet 0 bình chọn
18/08/2018 träla [sv] phát âm träla 0 bình chọn
18/08/2018 kännarmin [sv] phát âm kännarmin 0 bình chọn
18/08/2018 vårfryle [sv] phát âm vårfryle 0 bình chọn
18/08/2018 klyvöppning [sv] phát âm klyvöppning 0 bình chọn
18/08/2018 förrymd [sv] phát âm förrymd 0 bình chọn
18/08/2018 skissa på [sv] phát âm skissa på 0 bình chọn
18/08/2018 professorns [sv] phát âm professorns 0 bình chọn
18/08/2018 mångcellig [sv] phát âm mångcellig 0 bình chọn
18/08/2018 lättigenkännbar [sv] phát âm lättigenkännbar 0 bình chọn
18/08/2018 puli [sv] phát âm puli 0 bình chọn
18/08/2018 Kalka [sv] phát âm Kalka 0 bình chọn
18/08/2018 diskussionsaftnar [sv] phát âm diskussionsaftnar 0 bình chọn
18/08/2018 Edhäll [sv] phát âm Edhäll 0 bình chọn
18/08/2018 kardiovaskulär [sv] phát âm kardiovaskulär 0 bình chọn
18/08/2018 resiliens [sv] phát âm resiliens 0 bình chọn
18/08/2018 tiokamp [sv] phát âm tiokamp 0 bình chọn
18/08/2018 ekonomiskog [sv] phát âm ekonomiskog 0 bình chọn
18/08/2018 humusrik [sv] phát âm humusrik 0 bình chọn
18/08/2018 aldrig sinande [sv] phát âm aldrig sinande 0 bình chọn
18/08/2018 vaktis [sv] phát âm vaktis 0 bình chọn
18/08/2018 Glenngård [sv] phát âm Glenngård 0 bình chọn
18/08/2018 Chiquitita [sv] phát âm Chiquitita 0 bình chọn
18/08/2018 sommargyllen [sv] phát âm sommargyllen 0 bình chọn
18/08/2018 skaftad [sv] phát âm skaftad 0 bình chọn
18/08/2018 uppsprickande [sv] phát âm uppsprickande 0 bình chọn
18/08/2018 stenbär [sv] phát âm stenbär 0 bình chọn