Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2019 marbusken [sv] phát âm marbusken 0 bình chọn
19/08/2019 bärbuskarna [sv] phát âm bärbuskarna 0 bình chọn
19/08/2019 bärbuskar [sv] phát âm bärbuskar 0 bình chọn
19/08/2019 bärbusken [sv] phát âm bärbusken 0 bình chọn
19/08/2019 porsbuskar [sv] phát âm porsbuskar 0 bình chọn
19/08/2019 porsbusken [sv] phát âm porsbusken 0 bình chọn
19/08/2019 porsbuske [sv] phát âm porsbuske 0 bình chọn
19/08/2019 nötbuskar [sv] phát âm nötbuskar 0 bình chọn
19/08/2019 nötbusken [sv] phát âm nötbusken 0 bình chọn
19/08/2019 porsbuskarna [sv] phát âm porsbuskarna 0 bình chọn
19/08/2019 halvbusken [sv] phát âm halvbusken 0 bình chọn
19/08/2019 halvbuske [sv] phát âm halvbuske 0 bình chọn
19/08/2019 nötbuskarna [sv] phát âm nötbuskarna 0 bình chọn
19/08/2019 trybusken [sv] phát âm trybusken 0 bình chọn
19/08/2019 trybuske [sv] phát âm trybuske 0 bình chọn
19/08/2019 halvbuskarna [sv] phát âm halvbuskarna 0 bình chọn
19/08/2019 halvbuskar [sv] phát âm halvbuskar 0 bình chọn
19/08/2019 småbuske [sv] phát âm småbuske 0 bình chọn
19/08/2019 trybuskarna [sv] phát âm trybuskarna 0 bình chọn
19/08/2019 småbusken [sv] phát âm småbusken 0 bình chọn
19/08/2019 småbuskarna [sv] phát âm småbuskarna 0 bình chọn
19/08/2019 småbuskar [sv] phát âm småbuskar 0 bình chọn
19/08/2019 åmgstrålen [sv] phát âm åmgstrålen 0 bình chọn
19/08/2019 uranstråle [sv] phát âm uranstråle 0 bình chọn
19/08/2019 flygtimmarna [sv] phát âm flygtimmarna 0 bình chọn
19/08/2019 uranstrålarna [sv] phát âm uranstrålarna 0 bình chọn
19/08/2019 uranstrålar [sv] phát âm uranstrålar 0 bình chọn
19/08/2019 uranstrålen [sv] phát âm uranstrålen 0 bình chọn
19/08/2019 bönetimmen [sv] phát âm bönetimmen 0 bình chọn
19/08/2019 sångtimmen [sv] phát âm sångtimmen 0 bình chọn