Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2019 utsuddad [sv] phát âm utsuddad 0 bình chọn
17/06/2019 takutsprång [sv] phát âm takutsprång 0 bình chọn
17/06/2019 panoramat [sv] phát âm panoramat 0 bình chọn
17/06/2019 termik [sv] phát âm termik 0 bình chọn
17/06/2019 kullvräkt [sv] phát âm kullvräkt 0 bình chọn
17/06/2019 Amman [sv] phát âm Amman 0 bình chọn
17/06/2019 turordning [sv] phát âm turordning 0 bình chọn
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] phát âm uttställningsammanhang 0 bình chọn
17/06/2019 FOREO [sv] phát âm FOREO 0 bình chọn
17/06/2019 Sörbye [sv] phát âm Sörbye 0 bình chọn
17/06/2019 Jennebo [sv] phát âm Jennebo 0 bình chọn
17/06/2019 klosettskål [sv] phát âm klosettskål 0 bình chọn
17/06/2019 avfallshink [sv] phát âm avfallshink 0 bình chọn
17/06/2019 kringskära [sv] phát âm kringskära 0 bình chọn
17/06/2019 ortogonal [sv] phát âm ortogonal 0 bình chọn
17/06/2019 reservsystem [sv] phát âm reservsystem 0 bình chọn
17/06/2019 integrerat [sv] phát âm integrerat 0 bình chọn
17/06/2019 primära [sv] phát âm primära 0 bình chọn
17/06/2019 turkost [sv] phát âm turkost 0 bình chọn
13/06/2019 vågbroarna [sv] phát âm vågbroarna 0 bình chọn
13/06/2019 vågbro [sv] phát âm vågbro 0 bình chọn
11/06/2019 återansluter [sv] phát âm återansluter 0 bình chọn
11/06/2019 receptionisten [sv] phát âm receptionisten 0 bình chọn
11/06/2019 bartendrar [sv] phát âm bartendrar 0 bình chọn
11/06/2019 Deneb [sv] phát âm Deneb 0 bình chọn
09/06/2019 Simone Giertz [sv] phát âm Simone Giertz 0 bình chọn
09/06/2019 Andolf [sv] phát âm Andolf 0 bình chọn
09/06/2019 humidor [sv] phát âm humidor 0 bình chọn
09/06/2019 Azorubin [sv] phát âm Azorubin 0 bình chọn
09/06/2019 Kahrle [sv] phát âm Kahrle 0 bình chọn