Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2018 begöt [sv] phát âm begöt 0 bình chọn
01/11/2018 omgjutet [sv] phát âm omgjutet 0 bình chọn
01/11/2018 omgjuten [sv] phát âm omgjuten 0 bình chọn
01/11/2018 cellofan [sv] phát âm cellofan 0 bình chọn
01/11/2018 omgöt [sv] phát âm omgöt 0 bình chọn
01/11/2018 omgjuter [sv] phát âm omgjuter 0 bình chọn
01/11/2018 ingjutna [sv] phát âm ingjutna 0 bình chọn
01/11/2018 ingjutet [sv] phát âm ingjutet 0 bình chọn
01/11/2018 ingjuten [sv] phát âm ingjuten 0 bình chọn
01/11/2018 ingjutit [sv] phát âm ingjutit 0 bình chọn
01/11/2018 ingjuter [sv] phát âm ingjuter 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjutet [sv] phát âm hopgjutet 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjuten [sv] phát âm hopgjuten 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjutit [sv] phát âm hopgjutit 0 bình chọn
01/11/2018 hopgöt [sv] phát âm hopgöt 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjuter [sv] phát âm hopgjuter 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjuta [sv] phát âm hopgjuta 0 bình chọn
01/11/2018 övergjutit [sv] phát âm övergjutit 0 bình chọn
01/11/2018 körläktare [sv] phát âm körläktare 0 bình chọn
01/11/2018 avgjuter [sv] phát âm avgjuter 0 bình chọn
01/11/2018 övergöt [sv] phát âm övergöt 0 bình chọn
01/11/2018 övergjuter [sv] phát âm övergjuter 0 bình chọn
01/11/2018 övergjuta [sv] phát âm övergjuta 0 bình chọn
01/11/2018 hopgjutna [sv] phát âm hopgjutna 0 bình chọn
01/11/2018 utgjutit [sv] phát âm utgjutit 0 bình chọn
01/11/2018 utgjuter [sv] phát âm utgjuter 0 bình chọn
01/11/2018 övergjutna [sv] phát âm övergjutna 0 bình chọn
01/11/2018 övergjutet [sv] phát âm övergjutet 0 bình chọn
01/11/2018 övergjuten [sv] phát âm övergjuten 0 bình chọn
01/11/2018 avgöt [sv] phát âm avgöt 0 bình chọn