Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/04/2019 spritdrycker [sv] phát âm spritdrycker 0 bình chọn
01/04/2019 spritdrycken [sv] phát âm spritdrycken 0 bình chọn
01/04/2019 spritdryck [sv] phát âm spritdryck 0 bình chọn
01/04/2019 fruktdrycker [sv] phát âm fruktdrycker 0 bình chọn
01/04/2019 fruktdrycken [sv] phát âm fruktdrycken 0 bình chọn
01/04/2019 maltdryckerna [sv] phát âm maltdryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 maltdrycker [sv] phát âm maltdrycker 0 bình chọn
01/04/2019 fruktdryckerna [sv] phát âm fruktdryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 maltdrickor [sv] phát âm maltdrickor 0 bình chọn
01/04/2019 urdricka [sv] phát âm urdricka 0 bình chọn
01/04/2019 drucket [sv] phát âm drucket 0 bình chọn
01/04/2019 urdruckna [sv] phát âm urdruckna 0 bình chọn
01/04/2019 urdrucket [sv] phát âm urdrucket 0 bình chọn
01/04/2019 urdrucken [sv] phát âm urdrucken 0 bình chọn
01/04/2019 urdruckit [sv] phát âm urdruckit 0 bình chọn
01/04/2019 urdrack [sv] phát âm urdrack 0 bình chọn
01/04/2019 uppdrucket [sv] phát âm uppdrucket 0 bình chọn
01/04/2019 uppdrucken [sv] phát âm uppdrucken 0 bình chọn
01/04/2019 uppdruckit [sv] phát âm uppdruckit 0 bình chọn
01/04/2019 uppdrack [sv] phát âm uppdrack 0 bình chọn
01/04/2019 uppdricka [sv] phát âm uppdricka 0 bình chọn
01/04/2019 utdruckit [sv] phát âm utdruckit 0 bình chọn
01/04/2019 utdrack [sv] phát âm utdrack 0 bình chọn
01/04/2019 utdricka [sv] phát âm utdricka 0 bình chọn
01/04/2019 uppdruckna [sv] phát âm uppdruckna 0 bình chọn
01/04/2019 drickorna [sv] phát âm drickorna 0 bình chọn
01/04/2019 drickan. [sv] phát âm drickan. 0 bình chọn
01/04/2019 utdruckna [sv] phát âm utdruckna 0 bình chọn
01/04/2019 utdrucket [sv] phát âm utdrucket 0 bình chọn
01/04/2019 utdrucken [sv] phát âm utdrucken 0 bình chọn