Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] phát âm w dniach poświątecznych 0 bình chọn
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] phát âm w tytule piosenki 1 bình chọn
14/12/2017 późnym rankiem [pl] phát âm późnym rankiem 0 bình chọn
14/12/2017 kropla po kropli [pl] phát âm kropla po kropli 0 bình chọn
14/12/2017 absolutnie [pl] phát âm absolutnie 0 bình chọn
14/12/2017 Bóg [pl] phát âm Bóg 0 bình chọn
14/12/2017 Brzęczyszczykiewicz [pl] phát âm Brzęczyszczykiewicz 0 bình chọn
14/12/2017 dla siedemnastego ochotnika [pl] phát âm dla siedemnastego ochotnika 0 bình chọn
14/12/2017 To oddzielna sprawa. [pl] phát âm To oddzielna sprawa. 0 bình chọn
14/12/2017 przystojne [pl] phát âm przystojne 0 bình chọn
14/12/2017 powrócił [pl] phát âm powrócił 0 bình chọn
14/12/2017 indyferentność [pl] phát âm indyferentność 0 bình chọn
14/12/2017 walczyli [pl] phát âm walczyli 0 bình chọn
14/12/2017 dwudziestego marca [pl] phát âm dwudziestego marca 0 bình chọn
14/12/2017 do głównego wejścia [pl] phát âm do głównego wejścia 0 bình chọn
14/12/2017 brakowało [pl] phát âm brakowało 0 bình chọn
14/12/2017 prywatna przedsiębiorczość [pl] phát âm prywatna przedsiębiorczość 0 bình chọn
14/12/2017 idee wolnorynkowe [pl] phát âm idee wolnorynkowe 0 bình chọn
14/12/2017 z choinki [pl] phát âm z choinki 0 bình chọn
14/12/2017 z niewiadomych przyczyn [pl] phát âm z niewiadomych przyczyn 0 bình chọn
14/12/2017 na ognisku [pl] phát âm na ognisku 0 bình chọn
14/12/2017 dni powszednie [pl] phát âm dni powszednie 0 bình chọn
14/12/2017 przyjmowane z radością [pl] phát âm przyjmowane z radością 0 bình chọn
14/12/2017 bez żadnego dodatku [pl] phát âm bez żadnego dodatku 0 bình chọn
14/12/2017 Dynastia Jagiellonów [pl] phát âm Dynastia Jagiellonów 0 bình chọn
14/12/2017 dział księgowości [pl] phát âm dział księgowości 0 bình chọn
14/12/2017 Daj po kopiejce [pl] phát âm Daj po kopiejce 0 bình chọn
14/12/2017 arcyswawolny [pl] phát âm arcyswawolny 0 bình chọn
14/12/2017 aprioryczne [pl] phát âm aprioryczne 0 bình chọn
14/12/2017 mizoandryzm [pl] phát âm mizoandryzm 0 bình chọn