Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 list papieski [pl] phát âm list papieski 0 bình chọn
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] phát âm orędzie papieskie 0 bình chọn
24/08/2015 liturgia godzin [pl] phát âm liturgia godzin 0 bình chọn
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] phát âm brewiarz klasztorny 0 bình chọn
24/08/2015 Całun Turyński [pl] phát âm Całun Turyński 0 bình chọn
24/08/2015 cela klasztorna [pl] phát âm cela klasztorna 0 bình chọn
24/08/2015 odprawić [pl] phát âm odprawić 0 bình chọn
24/08/2015 duchowe znamię [pl] phát âm duchowe znamię 0 bình chọn
24/08/2015 pożądliwość [pl] phát âm pożądliwość 0 bình chọn
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] phát âm chleb kwaszony 0 bình chọn
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] phát âm chleb niekwaszony 0 bình chọn
24/08/2015 chleb przaśny [pl] phát âm chleb przaśny 0 bình chọn
24/08/2015 chleby pokładne [pl] phát âm chleby pokładne 0 bình chọn
24/08/2015 chóry anielskie [pl] phát âm chóry anielskie 0 bình chọn
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] phát âm chronologia biblijna 0 bình chọn
24/08/2015 chrystusowcy [pl] phát âm chrystusowcy 0 bình chọn
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] phát âm Towarzystwo Chrystusowe 0 bình chọn
24/08/2015 córka chrzestna [pl] phát âm córka chrzestna 0 bình chọn
24/08/2015 syn chrzestny [pl] phát âm syn chrzestny 0 bình chọn
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] phát âm rodzice chrzestni 0 bình chọn
24/08/2015 chwała Boża [pl] phát âm chwała Boża 0 bình chọn
24/08/2015 cnoty główne [pl] phát âm cnoty główne 0 bình chọn
24/08/2015 cnoty moralne [pl] phát âm cnoty moralne 0 bình chọn
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] phát âm wyznanie wiary 0 bình chọn
24/08/2015 artykuły wiary [pl] phát âm artykuły wiary 0 bình chọn
24/08/2015 czarna msza [pl] phát âm czarna msza 0 bình chọn
24/08/2015 czystość intencji [pl] phát âm czystość intencji 0 bình chọn
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] phát âm Kościół pielgrzymujący 0 bình chọn
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] phát âm Kościół cierpiący 0 bình chọn
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] phát âm Kościół triumfujący 0 bình chọn