Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/10/2020 dla turystów [pl] phát âm dla turystów 0 bình chọn
17/10/2020 widowiskowe [pl] phát âm widowiskowe 0 bình chọn
17/10/2020 enofil [pl] phát âm enofil 0 bình chọn
17/10/2020 eponim [pl] phát âm eponim 0 bình chọn
17/10/2020 emablować [pl] phát âm emablować 0 bình chọn
17/10/2020 idiolatria [pl] phát âm idiolatria 0 bình chọn
17/10/2020 sempiterna [pl] phát âm sempiterna 0 bình chọn
17/10/2020 woluntarysta [pl] phát âm woluntarysta 0 bình chọn
17/10/2020 facambuł [pl] phát âm facambuł 0 bình chọn
17/10/2020 soteriologia [pl] phát âm soteriologia 0 bình chọn
17/10/2020 utylitarysta [pl] phát âm utylitarysta 0 bình chọn
17/10/2020 hipodoncja [pl] phát âm hipodoncja 0 bình chọn
17/10/2020 sakramentologia [pl] phát âm sakramentologia 0 bình chọn
17/10/2020 ścibić [pl] phát âm ścibić 0 bình chọn
17/10/2020 monizm [pl] phát âm monizm 0 bình chọn
17/10/2020 wiktuały [pl] phát âm wiktuały 0 bình chọn
17/10/2020 oskoma [pl] phát âm oskoma 0 bình chọn
17/10/2020 ineksprymable [pl] phát âm ineksprymable 0 bình chọn
17/10/2020 prozelita [pl] phát âm prozelita 0 bình chọn
17/10/2020 felerysta [pl] phát âm felerysta 0 bình chọn
17/10/2020 konfrater [pl] phát âm konfrater 0 bình chọn
17/10/2020 holizm [pl] phát âm holizm 0 bình chọn
17/10/2020 skonfudować [pl] phát âm skonfudować 0 bình chọn
17/10/2020 obskuranctwo [pl] phát âm obskuranctwo 0 bình chọn
17/10/2020 neptek [pl] phát âm neptek 0 bình chọn
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] phát âm wartość autoteliczna 0 bình chọn
17/10/2020 adultyzm [pl] phát âm adultyzm 0 bình chọn
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] phát âm w dniach poświątecznych 0 bình chọn
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] phát âm w tytule piosenki 1 bình chọn
14/12/2017 późnym rankiem [pl] phát âm późnym rankiem 0 bình chọn