Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 faktoringowy [pl] phát âm faktoringowy 0 bình chọn
24/08/2015 stąpając [pl] phát âm stąpając 0 bình chọn
24/08/2015 falujących [pl] phát âm falujących 0 bình chọn
24/08/2015 Wyzewa [pl] phát âm Wyzewa 0 bình chọn
24/08/2015 ojciec generał [pl] phát âm ojciec generał 0 bình chọn
24/08/2015 obmycie [pl] phát âm obmycie 0 bình chọn
24/08/2015 abortować [pl] phát âm abortować 0 bình chọn
24/08/2015 agada [pl] phát âm agada 0 bình chọn
24/08/2015 akwarianie [pl] phát âm akwarianie 0 bình chọn
24/08/2015 aliturgiczny [pl] phát âm aliturgiczny 0 bình chọn
24/08/2015 almucja [pl] phát âm almucja 0 bình chọn
24/08/2015 almuzja [pl] phát âm almuzja 0 bình chọn
24/08/2015 antydoron [pl] phát âm antydoron 0 bình chọn
24/08/2015 antylegomena [pl] phát âm antylegomena 0 bình chọn
24/08/2015 arianizm [pl] phát âm arianizm 0 bình chọn
24/08/2015 arminianie [pl] phát âm arminianie 0 bình chọn
24/08/2015 remonstranci [pl] phát âm remonstranci 0 bình chọn
24/08/2015 pokropienie [pl] phát âm pokropienie 0 bình chọn
24/08/2015 augustynizm [pl] phát âm augustynizm 0 bình chọn
24/08/2015 baptyjski [pl] phát âm baptyjski 0 bình chọn
24/08/2015 anabaptyjski [pl] phát âm anabaptyjski 0 bình chọn
24/08/2015 spowiadać [pl] phát âm spowiadać 0 bình chọn
24/08/2015 abjuracja [pl] phát âm abjuracja 0 bình chọn
24/08/2015 akt nadziei [pl] phát âm akt nadziei 0 bình chọn
24/08/2015 akt wiary [pl] phát âm akt wiary 0 bình chọn
24/08/2015 akt pokuty [pl] phát âm akt pokuty 0 bình chọn
24/08/2015 akt żalu [pl] phát âm akt żalu 0 bình chọn
24/08/2015 akt woli [pl] phát âm akt woli 0 bình chọn
24/08/2015 akt ludzki [pl] phát âm akt ludzki 0 bình chọn
24/08/2015 akt boski [pl] phát âm akt boski 0 bình chọn