Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 rok bazowy [pl] phát âm rok bazowy 1 bình chọn
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] phát âm podlegać ratyfikacji 1 bình chọn
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] phát âm rynek o zniżkowej tendencji 0 bình chọn
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] phát âm obligacja na okaziciela 0 bình chọn
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] phát âm przed opodatkowaniem 0 bình chọn
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] phát âm najkorzystniejsza cena 0 bình chọn
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] phát âm najkorzystniejszy kurs 0 bình chọn
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] phát âm podatek od zakładów 0 bình chọn
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] phát âm gwarancja przetargowa 0 bình chọn
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] phát âm spekulant czarnorynkowy 0 bình chọn
24/08/2015 superdywidenda [pl] phát âm superdywidenda 0 bình chọn
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] phát âm emisja bonusowa 0 bình chọn
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] phát âm rynek zwyżkujący 0 bình chọn
24/08/2015 zwyżkujący [pl] phát âm zwyżkujący 0 bình chọn
24/08/2015 zwyżkowo [pl] phát âm zwyżkowo 0 bình chọn
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] phát âm zmiana koniunktury 0 bình chọn
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] phát âm koniunktura gospodarcza 0 bình chọn
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] phát âm spadek koniunktury 0 bình chọn
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] phát âm prognozowanie koniunktury 0 bình chọn
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] phát âm wskaźnik koniunktury 0 bình chọn
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] phát âm wskaźniki koniunktury 0 bình chọn
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] phát âm recesja gospodarcza 0 bình chọn
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] phát âm ożywienie gospodarcze 0 bình chọn
24/08/2015 obrót globalny [pl] phát âm obrót globalny 0 bình chọn
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] phát âm sytuacja gospodarcza 0 bình chọn
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] phát âm wskaźnik siły nabywczej 0 bình chọn
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] phát âm kapitał zmobilizowany 0 bình chọn
24/08/2015 makler wekslowy [pl] phát âm makler wekslowy 0 bình chọn
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] phát âm zlecenie kasujące 0 bình chọn
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] phát âm akumulacja kapitału 0 bình chọn