Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] phát âm odpis amortyzacyjny 0 bình chọn
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] phát âm rynek kapitałowy 0 bình chọn
24/08/2015 rynek finansowy [pl] phát âm rynek finansowy 0 bình chọn
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] phát âm rynek pieniężny 0 bình chọn
24/08/2015 współsprawca [pl] phát âm współsprawca 0 bình chọn
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] phát âm zdolność płatnicza 0 bình chọn
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] phát âm zdolność procesowa 0 bình chọn
24/08/2015 nieczynienie [pl] phát âm nieczynienie 0 bình chọn
24/08/2015 łamanie prawa [pl] phát âm łamanie prawa 0 bình chọn
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] phát âm naruszenie prawa 0 bình chọn
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] phát âm granice nieruchomości 0 bình chọn
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] phát âm przypadkowa śmierć 0 bình chọn
24/08/2015 prawa nabyte [pl] phát âm prawa nabyte 0 bình chọn
24/08/2015 oskarżycielski [pl] phát âm oskarżycielski 0 bình chọn
24/08/2015 oskarżający [pl] phát âm oskarżający 0 bình chọn
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] phát âm oskarżyciel posiłkowy 0 bình chọn
24/08/2015 poskarżyć się [pl] phát âm poskarżyć się 0 bình chọn
24/08/2015 skarżący [pl] phát âm skarżący 0 bình chọn
24/08/2015 prawuj [pl] phát âm prawuj 0 bình chọn
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] phát âm analiza wskaźnikowa 0 bình chọn
24/08/2015 rok budżetowy [pl] phát âm rok budżetowy 0 bình chọn
24/08/2015 faktorant [pl] phát âm faktorant 0 bình chọn
24/08/2015 faktoringowy [pl] phát âm faktoringowy 0 bình chọn
24/08/2015 stąpając [pl] phát âm stąpając 0 bình chọn
24/08/2015 falujących [pl] phát âm falujących 0 bình chọn
24/08/2015 Wyzewa [pl] phát âm Wyzewa 0 bình chọn
24/08/2015 ojciec generał [pl] phát âm ojciec generał 0 bình chọn
24/08/2015 obmycie [pl] phát âm obmycie 0 bình chọn
24/08/2015 abortować [pl] phát âm abortować 0 bình chọn
24/08/2015 agada [pl] phát âm agada 0 bình chọn