Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2016 polipropylen [pl] phát âm polipropylen 0 bình chọn
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] phát âm higieniczno-sanitarne 0 bình chọn
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] phát âm Zuchniewicz 0 bình chọn
05/04/2016 miechowianin [pl] phát âm miechowianin 0 bình chọn
05/04/2016 międzyrządowy [pl] phát âm międzyrządowy 0 bình chọn
05/04/2016 pozaziemski [pl] phát âm pozaziemski 0 bình chọn
05/04/2016 proszkowy [pl] phát âm proszkowy 0 bình chọn
05/04/2016 papryczka [pl] phát âm papryczka 0 bình chọn
05/04/2016 maszerował [pl] phát âm maszerował 0 bình chọn
05/04/2016 superkomfort [pl] phát âm superkomfort 0 bình chọn
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] phát âm Ekspresowa czy zwykła? 0 bình chọn
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] phát âm Jaka szkoda! 0 bình chọn
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] phát âm przedmioty wartościowe 0 bình chọn
05/04/2016 Kawecki [pl] phát âm Kawecki 0 bình chọn
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] phát âm Gdzie mogę kupić znaczki? 0 bình chọn
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] phát âm Gdzie jest skrzynka pocztowa? 0 bình chọn
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] phát âm Jaki jest przelicznik? 0 bình chọn
05/04/2016 Siostrzonek [pl] phát âm Siostrzonek 0 bình chọn
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] phát âm aktywa i pasywa 0 bình chọn
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] phát âm rynek gwarantowany 0 bình chọn
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] phát âm jak najkorzystniej 0 bình chọn
24/08/2015 przyznać premię [pl] phát âm przyznać premię 0 bình chọn
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] phát âm przyjąć ofertę w przetargu 0 bình chọn
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] phát âm nałożenie konfiskaty 0 bình chọn
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] phát âm zaległe odsetki 0 bình chọn
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] phát âm zaległy czynsz 0 bình chọn
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] phát âm reszta należności wekslowej 0 bình chọn
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] phát âm weksel obciążający bank 0 bình chọn
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] phát âm rok obliczeniowy 0 bình chọn
24/08/2015 rok bazowy [pl] phát âm rok bazowy 1 bình chọn