Thành viên:

phrz

Đăng ký phát âm của phrz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2013 Garrighan [en] phát âm Garrighan 0 bình chọn
27/04/2013 Z [en] phát âm Z 0 bình chọn
27/04/2013 Nancy [en] phát âm Nancy 2 bình chọn
27/04/2013 Guillermo [es] phát âm Guillermo 0 bình chọn
27/04/2013 María Belén [es] phát âm María Belén 0 bình chọn
27/04/2013 María Eugenia [es] phát âm María Eugenia 0 bình chọn
27/04/2013 Juan José [es] phát âm Juan José 0 bình chọn
27/04/2013 echo [en] phát âm echo 2 bình chọn
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] phát âm Manuel Portela Valladares 0 bình chọn
27/04/2013 fregar los platos [es] phát âm fregar los platos 0 bình chọn
27/04/2013 metalingüística [es] phát âm metalingüística 0 bình chọn
27/04/2013 dulce [es] phát âm dulce 1 bình chọn
27/04/2013 Mario [en] phát âm Mario 0 bình chọn
27/04/2013 Marathon [en] phát âm Marathon 3 bình chọn
27/04/2013 Manchester United [en] phát âm Manchester United -1 bình chọn
27/04/2013 folding screen [en] phát âm folding screen 0 bình chọn
27/04/2013 militarily [en] phát âm militarily 1 bình chọn
27/04/2013 United States of America [en] phát âm United States of America -1 bình chọn
27/04/2013 pharmacy [en] phát âm pharmacy 3 bình chọn
27/04/2013 windmill [en] phát âm windmill 1 bình chọn
27/04/2013 D [en] phát âm D 1 bình chọn
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] phát âm Rhythm And Poetry 0 bình chọn
27/04/2013 Peter Schickele [en] phát âm Peter Schickele 0 bình chọn
27/04/2013 South Pole [en] phát âm South Pole 0 bình chọn
27/04/2013 McChesney [en] phát âm McChesney 0 bình chọn
27/04/2013 basely [en] phát âm basely 0 bình chọn
27/04/2013 docility [en] phát âm docility 0 bình chọn
27/04/2013 sunbathed [en] phát âm sunbathed 1 bình chọn
27/04/2013 Gloria Swanson [en] phát âm Gloria Swanson 1 bình chọn
27/04/2013 pic [en] phát âm pic 0 bình chọn