Thành viên:

pillola

Đăng ký phát âm của pillola

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2011 Caterina Lazzarini [it] phát âm Caterina Lazzarini 0 bình chọn
06/03/2011 guerresco [it] phát âm guerresco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/03/2011 Romagna [it] phát âm Romagna 0 bình chọn
06/03/2011 multiculturalità [it] phát âm multiculturalità 0 bình chọn
06/03/2011 multifunzionalità [it] phát âm multifunzionalità 0 bình chọn
06/03/2011 multicanalità [it] phát âm multicanalità 0 bình chọn
06/03/2011 multilateralismo [it] phát âm multilateralismo 0 bình chọn
06/03/2011 multimedialità [it] phát âm multimedialità 0 bình chọn
06/03/2011 multimetro [it] phát âm multimetro 0 bình chọn
06/03/2011 multipara [it] phát âm multipara 0 bình chọn
06/03/2011 multiplatore [it] phát âm multiplatore 0 bình chọn
06/03/2011 multipolarità [it] phát âm multipolarità 0 bình chọn
06/03/2011 multiprocessore [it] phát âm multiprocessore 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/03/2011 multiproprietà [it] phát âm multiproprietà 0 bình chọn
06/03/2011 multiprogrammazione [it] phát âm multiprogrammazione 0 bình chọn
06/03/2011 multitrapianto [it] phát âm multitrapianto 0 bình chọn
06/03/2011 multivisione [it] phát âm multivisione 0 bình chọn
06/03/2011 mummificare [it] phát âm mummificare 0 bình chọn
06/03/2011 mummificarsi [it] phát âm mummificarsi 0 bình chọn
06/03/2011 multicanale [it] phát âm multicanale 0 bình chọn
06/03/2011 multicomponente [it] phát âm multicomponente 0 bình chọn
06/03/2011 multidisciplinare [it] phát âm multidisciplinare 0 bình chọn
06/03/2011 multietnico [it] phát âm multietnico 0 bình chọn
06/03/2011 multiflash [it] phát âm multiflash 0 bình chọn
06/03/2011 multifunzione [it] phát âm multifunzione 0 bình chọn
06/03/2011 multigrado [it] phát âm multigrado 0 bình chọn
06/03/2011 multilaterale [it] phát âm multilaterale 0 bình chọn
06/03/2011 multilingue [it] phát âm multilingue 0 bình chọn
06/03/2011 multilustre [it] phát âm multilustre 0 bình chọn
06/03/2011 multimiliardario [it] phát âm multimiliardario 0 bình chọn