Thành viên:

pillola

Đăng ký phát âm của pillola

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2011 semoloso [it] phát âm semoloso 0 bình chọn
06/03/2011 senapato [it] phát âm senapato 0 bình chọn
06/03/2011 semiasse [it] phát âm semiasse 0 bình chọn
06/03/2011 semibarriera [it] phát âm semibarriera 0 bình chọn
06/03/2011 semibiscroma [it] phát âm semibiscroma 0 bình chọn
06/03/2011 semibreve [it] phát âm semibreve 0 bình chọn
06/03/2011 semicapro [it] phát âm semicapro 0 bình chọn
06/03/2011 semicatino [it] phát âm semicatino 0 bình chọn
06/03/2011 semicerchio [it] phát âm semicerchio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/03/2011 semicircolo [it] phát âm semicircolo 0 bình chọn
06/03/2011 semicoke [it] phát âm semicoke 0 bình chọn
06/03/2011 semiconsonante [it] phát âm semiconsonante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/03/2011 semiconvitto [it] phát âm semiconvitto 0 bình chọn
06/03/2011 semiconvittore [it] phát âm semiconvittore 0 bình chọn
06/03/2011 semicoro [it] phát âm semicoro 0 bình chọn
06/03/2011 semicroma [it] phát âm semicroma 0 bình chọn
06/03/2011 semicuoio [it] phát âm semicuoio 0 bình chọn
06/03/2011 semiesonero [it] phát âm semiesonero 0 bình chọn
06/03/2011 semiminima [it] phát âm semiminima 0 bình chọn
06/03/2011 semiala [it] phát âm semiala 0 bình chọn
06/03/2011 seminata [it] phát âm seminata 0 bình chọn
06/03/2011 seminatura [it] phát âm seminatura 0 bình chọn
06/03/2011 seminio [it] phát âm seminio 0 bình chọn
06/03/2011 sempiternare [it] phát âm sempiternare 0 bình chọn
06/03/2011 seminoma [it] phát âm seminoma 0 bình chọn
06/03/2011 semiografia [it] phát âm semiografia 0 bình chọn
06/03/2011 semioncia [it] phát âm semioncia 0 bình chọn
06/03/2011 semionda [it] phát âm semionda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/03/2011 semiosi [it] phát âm semiosi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/03/2011 semiperiferia [it] phát âm semiperiferia 0 bình chọn