Thành viên:

pkbowers5581

Đăng ký phát âm của pkbowers5581

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2012 Issaquah [en] phát âm Issaquah 0 bình chọn
18/12/2012 Contrabassoon [en] phát âm Contrabassoon 0 bình chọn
18/12/2012 Overtone [en] phát âm Overtone 1 bình chọn
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] phát âm Hammered dulcimer -1 bình chọn
18/12/2012 chromosome [en] phát âm chromosome -1 bình chọn
18/12/2012 viola (music) [en] phát âm viola (music) 0 bình chọn
18/12/2012 allegro [en] phát âm allegro 0 bình chọn
18/12/2012 harp [en] phát âm harp 1 bình chọn
18/12/2012 polonaise [en] phát âm polonaise 0 bình chọn
18/12/2012 bass [en] phát âm bass 0 bình chọn
18/12/2012 boogied [en] phát âm boogied 0 bình chọn
18/12/2012 oboist [en] phát âm oboist 0 bình chọn
18/12/2012 euphonium [en] phát âm euphonium 0 bình chọn
18/12/2012 saxophonist [en] phát âm saxophonist -1 bình chọn
18/12/2012 organist [en] phát âm organist 0 bình chọn
18/12/2012 harmonium [en] phát âm harmonium 0 bình chọn
18/12/2012 xylophonist [en] phát âm xylophonist 0 bình chọn
18/12/2012 marimba [en] phát âm marimba 0 bình chọn
18/12/2012 mandolin [en] phát âm mandolin 0 bình chọn
18/12/2012 conga [en] phát âm conga 0 bình chọn
18/12/2012 signum [en] phát âm signum 0 bình chọn
18/12/2012 scientifically [en] phát âm scientifically 0 bình chọn
18/12/2012 meteorology [en] phát âm meteorology 1 bình chọn
18/12/2012 virologist [en] phát âm virologist 0 bình chọn
18/12/2012 archaeology [en] phát âm archaeology -1 bình chọn
18/12/2012 gravimetric [en] phát âm gravimetric 0 bình chọn
18/12/2012 continuum [en] phát âm continuum 0 bình chọn
18/12/2012 phyllotaxis [en] phát âm phyllotaxis 0 bình chọn
18/12/2012 biogeochemical [en] phát âm biogeochemical 0 bình chọn
18/12/2012 observable [en] phát âm observable 0 bình chọn