Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/03/2016 Martin Merquelanz [es] phát âm Martin Merquelanz 0 bình chọn
01/03/2016 Álvaro Odriozola [es] phát âm Álvaro Odriozola 0 bình chọn
01/03/2016 Juan Domínguez [es] phát âm Juan Domínguez 0 bình chọn
01/03/2016 Raúl Domínguez [es] phát âm Raúl Domínguez 0 bình chọn
01/03/2016 Pedro María Izurza [es] phát âm Pedro María Izurza 0 bình chọn
01/03/2016 Aitor Morcillo [es] phát âm Aitor Morcillo 0 bình chọn
01/03/2016 Francisco Javier Tarantino [es] phát âm Francisco Javier Tarantino 0 bình chọn
01/03/2016 Gaizka Martínez [es] phát âm Gaizka Martínez 0 bình chọn
01/03/2016 Jorge Hernández [es] phát âm Jorge Hernández 0 bình chọn
01/03/2016 Leandro Martínez [es] phát âm Leandro Martínez 0 bình chọn
01/03/2016 Alaín Barrón [es] phát âm Alaín Barrón 0 bình chọn
01/03/2016 José Mario López [es] phát âm José Mario López 0 bình chọn
01/03/2016 acertado [es] phát âm acertado 0 bình chọn
01/03/2016 cada vez más [es] phát âm cada vez más 0 bình chọn
01/03/2016 puntapié inicial [es] phát âm puntapié inicial 0 bình chọn
01/03/2016 quedarse vacío [es] phát âm quedarse vacío 0 bình chọn
01/03/2016 Comenzasteis [es] phát âm Comenzasteis 0 bình chọn
01/03/2016 socios [es] phát âm socios 0 bình chọn
01/03/2016 coercitiva [es] phát âm coercitiva 0 bình chọn
01/03/2016 esfuerza [es] phát âm esfuerza 0 bình chọn
01/03/2016 decimoctavo [es] phát âm decimoctavo 0 bình chọn
01/03/2016 Ricardo Fernández [es] phát âm Ricardo Fernández 0 bình chọn
01/03/2016 Rodrigo Martínez [es] phát âm Rodrigo Martínez 0 bình chọn
01/03/2016 Francisco Martínez [es] phát âm Francisco Martínez 0 bình chọn
26/02/2016 competencias [es] phát âm competencias 0 bình chọn
26/02/2016 parecisteis [es] phát âm parecisteis 0 bình chọn
26/02/2016 Almorcéis [es] phát âm Almorcéis 0 bình chọn
26/02/2016 orificio nasal [es] phát âm orificio nasal 0 bình chọn
26/02/2016 Almorzaban [es] phát âm Almorzaban 0 bình chọn
26/02/2016 parecieron [es] phát âm parecieron 0 bình chọn