Thành viên:

poniol

Đăng ký phát âm của poniol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2019 Barberanes [ca] phát âm Barberanes 0 bình chọn
07/07/2019 les Barberanes [ca] phát âm les Barberanes 0 bình chọn
07/07/2019 Mas Barbosa [ca] phát âm Mas Barbosa 0 bình chọn
07/07/2019 Molí Barceló [ca] phát âm Molí Barceló 0 bình chọn
07/07/2019 lo Barceloní [ca] phát âm lo Barceloní 0 bình chọn
07/07/2019 bosc de Barcons [ca] phát âm bosc de Barcons 0 bình chọn
07/07/2019 llau de Bardaleda [ca] phát âm llau de Bardaleda 0 bình chọn
07/07/2019 Torre Bardaleta [ca] phát âm Torre Bardaleta 0 bình chọn
07/07/2019 bosc de la Bardera [ca] phát âm bosc de la Bardera 0 bình chọn
07/07/2019 coma de Barbó [ca] phát âm coma de Barbó 0 bình chọn
07/07/2019 Borda Bardina [ca] phát âm Borda Bardina 0 bình chọn
07/07/2019 Bardines [ca] phát âm Bardines 0 bình chọn
07/07/2019 la Bardissa [ca] phát âm la Bardissa 0 bình chọn
07/07/2019 Mas de Barcelona [ca] phát âm Mas de Barcelona 0 bình chọn
07/07/2019 port de Barcelona [ca] phát âm port de Barcelona 0 bình chọn
07/07/2019 Molí de la Bardissa [ca] phát âm Molí de la Bardissa 0 bình chọn
07/07/2019 Mas del Barceloní [ca] phát âm Mas del Barceloní 0 bình chọn
07/07/2019 la Barcina [ca] phát âm la Barcina 0 bình chọn
07/07/2019 pas de la Barcina [ca] phát âm pas de la Barcina 0 bình chọn
07/07/2019 rapaç [ca] phát âm rapaç 0 bình chọn
07/07/2019 Torre Bardagí [ca] phát âm Torre Bardagí 0 bình chọn
07/07/2019 Can Bareia [ca] phát âm Can Bareia 0 bình chọn
07/07/2019 sureda d'en Bareia [ca] phát âm sureda d'en Bareia 0 bình chọn
07/07/2019 Bargalló [ca] phát âm Bargalló 0 bình chọn
07/07/2019 Bardés [ca] phát âm Bardés 0 bình chọn
07/07/2019 les Bardes [ca] phát âm les Bardes 0 bình chọn
07/07/2019 Can Bargalló [ca] phát âm Can Bargalló 0 bình chọn
07/07/2019 serra d'en Bardina [ca] phát âm serra d'en Bardina 0 bình chọn
07/07/2019 lo Bargalló [ca] phát âm lo Bargalló 0 bình chọn
07/07/2019 Es Bargues [ca] phát âm Es Bargues 0 bình chọn