Thành viên:

qazwer

Đăng ký phát âm của qazwer

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2020 бербер [ru] phát âm бербер 0 bình chọn
13/07/2020 трюкачество [ru] phát âm трюкачество 0 bình chọn
13/07/2020 парадность [ru] phát âm парадность 0 bình chọn
13/07/2020 умытый [ru] phát âm умытый 0 bình chọn
13/07/2020 Кировабад [ru] phát âm Кировабад 0 bình chọn
06/07/2020 возмущаться [ru] phát âm возмущаться 0 bình chọn
06/07/2020 Алексеев [ru] phát âm Алексеев 0 bình chọn
06/07/2020 Лопаткин [ru] phát âm Лопаткин 0 bình chọn
06/07/2020 кажимость [ru] phát âm кажимость 0 bình chọn
06/07/2020 докатавшийся [ru] phát âm докатавшийся 0 bình chọn
06/07/2020 нерушимо [ru] phát âm нерушимо 0 bình chọn
06/07/2020 слепнущий [ru] phát âm слепнущий 0 bình chọn
06/07/2020 пасмурность [ru] phát âm пасмурность 0 bình chọn
06/07/2020 откачанный [ru] phát âm откачанный 0 bình chọn
06/07/2020 добренько [ru] phát âm добренько 0 bình chọn
06/07/2020 перелечь [ru] phát âm перелечь 0 bình chọn
06/07/2020 булькавший [ru] phát âm булькавший 0 bình chọn
06/07/2020 приручающий [ru] phát âm приручающий 0 bình chọn
06/07/2020 киснувший [ru] phát âm киснувший 0 bình chọn
06/07/2020 шлёпанный [ru] phát âm шлёпанный 0 bình chọn
06/07/2020 пикирующий [ru] phát âm пикирующий 0 bình chọn
06/07/2020 отогнувшийся [ru] phát âm отогнувшийся 0 bình chọn
06/07/2020 откидать [ru] phát âm откидать 0 bình chọn
06/07/2020 всратость [ru] phát âm всратость 0 bình chọn
06/07/2020 отстиранный [ru] phát âm отстиранный 0 bình chọn
06/07/2020 чернокнижный [ru] phát âm чернокнижный 0 bình chọn
06/07/2020 правобережье [ru] phát âm правобережье 0 bình chọn
06/07/2020 припорошивший [ru] phát âm припорошивший 0 bình chọn
06/07/2020 инвертирующий [ru] phát âm инвертирующий 0 bình chọn
06/07/2020 покато [ru] phát âm покато 0 bình chọn