Thành viên:

quentos

Đăng ký phát âm của quentos

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/06/2019 církvi [cs] phát âm církvi 0 bình chọn
09/06/2019 zpřísňuje [cs] phát âm zpřísňuje 0 bình chọn
09/06/2019 nevidí [cs] phát âm nevidí 0 bình chọn
19/04/2019 pro něj [cs] phát âm pro něj 0 bình chọn
19/04/2019 bez něj [cs] phát âm bez něj 0 bình chọn
19/04/2019 podle něj [cs] phát âm podle něj 0 bình chọn
19/04/2019 podle ní [cs] phát âm podle ní 0 bình chọn
19/04/2019 vyhazov [cs] phát âm vyhazov 0 bình chọn
19/04/2019 chlívák [cs] phát âm chlívák 0 bình chọn
19/04/2019 nikudy [cs] phát âm nikudy 0 bình chọn
11/05/2015 odtaženo [cs] phát âm odtaženo 0 bình chọn
11/05/2015 buřt [cs] phát âm buřt 0 bình chọn
11/05/2015 nadprodukce [cs] phát âm nadprodukce 0 bình chọn
11/05/2015 k zoufalství [cs] phát âm k zoufalství 0 bình chọn
11/05/2015 naléhavě [cs] phát âm naléhavě 0 bình chọn
11/05/2015 diskrétní [cs] phát âm diskrétní 0 bình chọn
02/03/2015 nýtovat [cs] phát âm nýtovat 0 bình chọn
02/03/2015 numerický [cs] phát âm numerický 0 bình chọn
02/03/2015 nýt [cs] phát âm nýt 0 bình chọn
02/03/2015 nytí [cs] phát âm nytí 0 bình chọn
02/03/2015 nutit [cs] phát âm nutit 0 bình chọn
02/03/2015 nuznost [cs] phát âm nuznost 0 bình chọn
02/03/2015 nůžtičky [cs] phát âm nůžtičky 0 bình chọn
02/03/2015 sedávat [cs] phát âm sedávat 0 bình chọn
02/03/2015 nymfa [cs] phát âm nymfa 0 bình chọn
02/03/2015 nyvý [cs] phát âm nyvý 0 bình chọn
02/03/2015 počatý [cs] phát âm počatý 0 bình chọn
02/03/2015 rovník [cs] phát âm rovník 0 bình chọn
02/03/2015 podemlít [cs] phát âm podemlít 0 bình chọn
02/03/2015 podkopat [cs] phát âm podkopat 0 bình chọn