Thành viên:

ramos1

Đăng ký phát âm của ramos1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2013 matalahúga [es] phát âm matalahúga 0 bình chọn
20/05/2013 chollo [es] phát âm chollo 0 bình chọn
20/05/2013 almirez [es] phát âm almirez 0 bình chọn
20/05/2013 jofaina [es] phát âm jofaina 0 bình chọn
20/05/2013 picadillo [es] phát âm picadillo 0 bình chọn
20/05/2013 ataurique [es] phát âm ataurique 0 bình chọn
20/05/2013 alfeñique [es] phát âm alfeñique 0 bình chọn
20/05/2013 sábado [es] phát âm sábado 0 bình chọn
20/05/2013 peineta [es] phát âm peineta 0 bình chọn
20/05/2013 alfajor [es] phát âm alfajor 0 bình chọn
20/05/2013 lebrillo [es] phát âm lebrillo 0 bình chọn
20/05/2013 espigado [es] phát âm espigado 0 bình chọn
20/05/2013 impétigo [es] phát âm impétigo 0 bình chọn
20/05/2013 enhiesta [es] phát âm enhiesta 0 bình chọn
20/05/2013 desmenuzado [es] phát âm desmenuzado 0 bình chọn
20/05/2013 EBITDA [es] phát âm EBITDA 1 bình chọn
20/05/2013 escatología [es] phát âm escatología 0 bình chọn