Thành viên:

razzairpina

Đăng ký phát âm của razzairpina

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2010 Romandolo [it] phát âm Romandolo 0 bình chọn
18/07/2010 perfecti [la] phát âm perfecti 0 bình chọn
18/07/2010 invitatio [la] phát âm invitatio 0 bình chọn
18/07/2010 ipso [la] phát âm ipso 0 bình chọn
18/07/2010 canes [la] phát âm canes 0 bình chọn
18/07/2010 paginae [la] phát âm paginae 0 bình chọn
18/07/2010 Glossarium [la] phát âm Glossarium 0 bình chọn
18/07/2010 Fasciculum [la] phát âm Fasciculum 0 bình chọn
18/07/2010 transcendentes [la] phát âm transcendentes 0 bình chọn
18/07/2010 verbis [la] phát âm verbis 0 bình chọn
18/07/2010 speciem [la] phát âm speciem 0 bình chọn
18/07/2010 advocatus [la] phát âm advocatus 0 bình chọn
18/07/2010 fossa [la] phát âm fossa 0 bình chọn
18/07/2010 summa [la] phát âm summa 0 bình chọn
18/07/2010 purgamentum [la] phát âm purgamentum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2010 parentibus [la] phát âm parentibus 0 bình chọn
18/07/2010 hereditate [la] phát âm hereditate 0 bình chọn
18/07/2010 proprias [la] phát âm proprias 0 bình chọn
18/07/2010 sexibus [la] phát âm sexibus 0 bình chọn
18/07/2010 cellulas [la] phát âm cellulas 0 bình chọn
18/07/2010 proditio [la] phát âm proditio 0 bình chọn
18/07/2010 chartis [la] phát âm chartis 0 bình chọn
18/07/2010 formantur [la] phát âm formantur 0 bình chọn
18/07/2010 mellitus [la] phát âm mellitus 0 bình chọn
18/07/2010 anima [la] phát âm anima 0 bình chọn
18/07/2010 amans [la] phát âm amans 0 bình chọn
18/07/2010 amaritudo [la] phát âm amaritudo 0 bình chọn
18/07/2010 cacumine [la] phát âm cacumine 0 bình chọn
18/07/2010 nummis [la] phát âm nummis 0 bình chọn
18/07/2010 pix [la] phát âm pix 0 bình chọn