Thành viên:

rushmurad

Đăng ký phát âm của rushmurad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/04/2011 muafakat [ms] phát âm muafakat 0 bình chọn
27/04/2011 makrifat [ms] phát âm makrifat 0 bình chọn
27/04/2011 perkakasan [ms] phát âm perkakasan 0 bình chọn
27/04/2011 Jingga [ms] phát âm Jingga 0 bình chọn
27/04/2011 kampus [ms] phát âm kampus 0 bình chọn
27/04/2011 Kemboja [ms] phát âm Kemboja 0 bình chọn
27/04/2011 bisu [ms] phát âm bisu 0 bình chọn
27/04/2011 mampu [ms] phát âm mampu 0 bình chọn
27/04/2011 Berhala [ms] phát âm Berhala 0 bình chọn
25/04/2011 berkhatan [ms] phát âm berkhatan Của abubakar
25/04/2011 pilihanraya [ms] phát âm pilihanraya 0 bình chọn
25/04/2011 siasat [ms] phát âm siasat Của abubakar
25/04/2011 payung [ms] phát âm payung Của abubakar
25/04/2011 sangkakala [ms] phát âm sangkakala 0 bình chọn
25/04/2011 kadang-kala [ms] phát âm kadang-kala Của abubakar
25/04/2011 jari [ms] phát âm jari 0 bình chọn
25/04/2011 kuku [ms] phát âm kuku Của abubakar
25/04/2011 siku [ms] phát âm siku 0 bình chọn
25/04/2011 bendera [ms] phát âm bendera 0 bình chọn
25/04/2011 pukau [ms] phát âm pukau 0 bình chọn
25/04/2011 santau [ms] phát âm santau Của abubakar
25/04/2011 kayuh [ms] phát âm kayuh Của abubakar
25/04/2011 lembayung [ms] phát âm lembayung 0 bình chọn
25/04/2011 detik [ms] phát âm detik Của abubakar
25/04/2011 Majalah [ms] phát âm Majalah 0 bình chọn
25/04/2011 makam [ms] phát âm makam 0 bình chọn
25/04/2011 alas meja [ms] phát âm alas meja 0 bình chọn
25/04/2011 atap [ms] phát âm atap 0 bình chọn
25/04/2011 wadah [ms] phát âm wadah 0 bình chọn
25/04/2011 Penghulu [ms] phát âm Penghulu 0 bình chọn