Thành viên:

sales

Đăng ký phát âm của sales

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2010 ogna [nap] phát âm ogna 0 bình chọn
21/06/2010 unghia [it] phát âm unghia 1 bình chọn
21/06/2010 auciello [nap] phát âm auciello 0 bình chọn
21/06/2010 uccello [it] phát âm uccello 0 bình chọn
21/06/2010 truono [nap] phát âm truono 0 bình chọn
21/06/2010 tronola [nap] phát âm tronola 0 bình chọn
21/06/2010 tuono [it] phát âm tuono 0 bình chọn
21/06/2010 torre [it] phát âm torre 1 bình chọn
21/06/2010 toro [it] phát âm toro 1 bình chọn
21/06/2010 suricillo [nap] phát âm suricillo 0 bình chọn
21/06/2010 sorice [nap] phát âm sorice 0 bình chọn
21/06/2010 topo [it] phát âm topo 3 bình chọn
21/06/2010 titto [nap] phát âm titto 0 bình chọn
21/06/2010 tetto [it] phát âm tetto 1 bình chọn
21/06/2010 capa [nap] phát âm capa 0 bình chọn
21/06/2010 testa [it] phát âm testa 3 bình chọn
21/06/2010 Terra [nap] phát âm Terra 0 bình chọn
21/06/2010 Terra [it] phát âm Terra 1 bình chọn
21/06/2010 tempo [it] phát âm tempo 0 bình chọn
21/06/2010 tavula [nap] phát âm tavula 0 bình chọn
21/06/2010 tavola [it] phát âm tavola 2 bình chọn
21/06/2010 cestunia [nap] phát âm cestunia 0 bình chọn
21/06/2010 tartaruga [it] phát âm tartaruga 1 bình chọn
10/03/2010 Gennaro [nap] phát âm Gennaro 0 bình chọn
10/03/2010 schiattare [nap] phát âm schiattare 0 bình chọn
10/03/2010 via [nap] phát âm via -1 bình chọn
10/03/2010 stella [nap] phát âm stella 0 bình chọn
10/03/2010 scola [nap] phát âm scola 0 bình chọn
10/03/2010 scopa [nap] phát âm scopa 0 bình chọn
10/03/2010 fajella [nap] phát âm fajella 0 bình chọn