Thành viên:

sanj

Đăng ký phát âm của sanj

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/02/2009 Cachar [es] phát âm Cachar 0 bình chọn
04/02/2009 Augusto Pinochet [es] phát âm Augusto Pinochet 0 bình chọn
04/02/2009 Santiago de Chile [es] phát âm Santiago de Chile 0 bình chọn
04/02/2009 llegado [es] phát âm llegado 0 bình chọn
04/02/2009 sobrevivió [es] phát âm sobrevivió 0 bình chọn
04/02/2009 impulso [es] phát âm impulso 0 bình chọn
04/02/2009 sumergido [es] phát âm sumergido 0 bình chọn
04/02/2009 escondidas [es] phát âm escondidas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2009 enviaba [es] phát âm enviaba 0 bình chọn
04/02/2009 semanales [es] phát âm semanales 0 bình chọn
04/02/2009 libras [es] phát âm libras 0 bình chọn
04/02/2009 acompañante [es] phát âm acompañante 0 bình chọn
04/02/2009 pudo [es] phát âm pudo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2009 contemplaciones [es] phát âm contemplaciones 0 bình chọn
04/02/2009 echó [es] phát âm echó 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2009 ropa [es] phát âm ropa 1 bình chọn
04/02/2009 descubrió [es] phát âm descubrió 0 bình chọn
04/02/2009 bronca [es] phát âm bronca 0 bình chọn
04/02/2009 personalidad [es] phát âm personalidad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2009 eligiera [es] phát âm eligiera 0 bình chọn
04/02/2009 regalado [es] phát âm regalado 0 bình chọn
04/02/2009 recuerdos [es] phát âm recuerdos 0 bình chọn
04/02/2009 sólo [es] phát âm sólo 0 bình chọn
04/02/2009 veía [es] phát âm veía 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2009 carnitina [es] phát âm carnitina 0 bình chọn
04/02/2009 preciados [es] phát âm preciados 0 bình chọn
04/02/2009 tremendamente [es] phát âm tremendamente 0 bình chọn
04/02/2009 rememora [es] phát âm rememora 0 bình chọn
04/02/2009 piensa [es] phát âm piensa 0 bình chọn
04/02/2009 pocas [es] phát âm pocas 0 bình chọn